tuzuk

ÇANKIRI SİVİL TOPLUM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 Derneğin Adı ve Merkezi

 Madde 1-Derneğin Adı: “ÇANKIRI SİVİL TOPLUM DERNEĞİdir.

Derneğin merkezi Çankırı’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 Madde 2-Dernek, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Derneğin amaçları;

 1. Başta Türkiye’de olmak üzere Avrupa ve küresel dünyada ülkeler arasında her türlü kültürel ve sosyal değerin araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,
 2. Küresel dünyada ekonomik, sosyal, politik, kültür, eğitim, tüketici, çevre sorunları, ve kalkınma alanlarında her türlü araştırma ve incelemelerde bulunmak. Elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşarak genel bilgi düzeyine katkıda bulunmak,
 3. Genelde küresel dünya ve Avrasya ülkeleri, özelde de Türkiye ve komşu coğrafyaların barış içinde yaşamasını ve toplumsal hoşgörü ortamının tesisine çalışmak,
 4. Türkiye ile komşu ülkelerin birbirleri ile varolan sorunlarının akılcı ve âdilâne yollarla çözümü hususunda Türkiye öncelikli olarak çalışmalarda bulunmak,
 5. Küresel dünya, bölgesel ve yerel düzeyde eğitim faaliyetlerine öncelik vererek genel eğitim düzeyinin yükselmesine ve kalitesinin artmasına katkıda bulunmak,
 6. Kültür-sanat faaliyetleri ile Avrasya ülkeleri ve küresel dünya düzeyde dostluk ve barış ortamının kalıcı olmasına katkıda bulunmak,
 7. Özellikle Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasında kültürel, sanatsal, ekonomik, eğitimsel ve sosyal ilişkilerin tesis edilmesini, geliştirilmesini ve bu maksatla çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 8. Türkiye ve bulunduğu coğrafyadaki mevcut sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim ve siyasî durumlar hakkında araştırmalar yapmak ve elde edilen bilgiler ışığında yeni projeler hazırlamak, uygulamak ve hayata geçirmek,
 9. Küresel dünyada ve Türkiye’de yaşamakta olan başta dezavantajlı grup içinde yer alan kadın, genç, çocuk, yaşlı, özürlü, eşcinsel, eski hükümlü ve etnik grup üyelerine ve tüm Türk halkına yönelik alanlarda bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek, üretmek, yaymak, danışmanlık yapmak, proje üretmek ve yönetmek ve bu gruplara yönelik politikaların belirlenmesine ve uluslararası platforma taşınmasına öncülük etmek; oluşturulacak politikaların benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 10.  Türk halkının ve dezavantajlı grup üyelerini (çocuklar, kadınlar, mülteciler, engelliler, eski hükümlüler, eşcinseller, kimsesizler, v.b.) hayatı sorgulayıcı, girişimci ve üretici olarak hazırlamak; bilim, sanat, kültür ve uygarlık değerlerinden yararlanacak demokratik yaklaşımların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 11. Dernek, küresel dünyada ve Türkiye düzeyinde dezavantajlı grup üyelerinin özgürlük, adalet ve barışı temel değerler olarak kabul etmesine; dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, felsefi inanç, din, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın insan haklarını bütün insanların hakkı olarak görmesine; hayatın her alanında önyargı, ırkçılık, ve ayrımcılığına karşı mücadele edebilmesi yönünde yardımcı olacak kültür, eğitim, sanat, spor faaliyetlerini ve buna benzer diğer faaliyetleri bilfiil yürütmek veya bu çerçevede yürütenlere madden ve manen destek sağlamaya çalışmak,
 12. Çağın hızla değişen ve gelişen koşullarına göre kendini devamlı yenileyebilen, dış dünyaya açık, dinamik ve nitelikli bir kadın, çocuk, genç, yaşlı, özürlü, eşcinsel, çevre ve tüketici,  hareketinin oluşması için çalışmalar yürütmek,
 13. Tüm dünya ülkelerine (Avrupa Birliği, Balkanlar, Avrasya, Ortadoğu, Akdeniz, vb.) yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 14. Türkiye’nin dünyaya bütünleşmesinde önemli adımlarından biri olan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri sürecine katkıda bulunmak; dezavantajlı gruplar arasındaki bilgi ağı ve işbirliğini artırarak iletişimi sürekli kılabilmek,
 15.  Küresel düzeyde ve ülke genelinde dezavantajlı grupların haklarının (kadın hakları, çocuk hakları, eşcinsel hakları, özürlü hakları, yaşlı hakları, etnik haklar) kazanılması, korunması ve geliştirilmesi; bu grupların sosyal, kültürel ve ekonomik hakları alanında çalışmaların yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak,
 16.  Dernekler Yasası’nda belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ruh sağlığı, cinsel sağlık, eğitim, insan hakları, kadın, çocuk, çevre, kalkınma, özürlü, hukuk, aile, medya-iletişim, sosyal hizmet ve çalışma hayatı alanında çalışan dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, organize sanayi bölgeleri, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, meslek örgütleri ve bunların federasyonları ve konfederasyonları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve okullar, mesleki ve teknik eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, belediyeler ve belediye birlikleri, şirketler ve kooperatifler, hizmet birlikleri, muhtarlıklar ve diğer tüzel kişilik kurumları ile işbirliği yapmak, projeler üretmek, uygulamak ve ortak amaçlar doğrultusunda eşgüdümlü çalışmalar yapmak,
 17. Doğa ve doğal kaynakların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmak, doğa-insan ilişkilerinin ve doğal değerlerin tanıtılmak, sevdirilmek, doğayı koruma bilincinin yaygınlaştırmak, doğayla ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekmek,
 18. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları ile ortak sosyal ve kültürel birlikteliği sağlamak.
 19. Kültürler arası diyalogun arttırılmasına, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 20. Daha iyi bir gelecek sağlanması amacıyla, dünya, Avrasya ve Türkiye’deki dezavantajlı grup üyeleri arasındaki küresel ortaklığın oluşturulmasında aktif bir rol oynamak; dolayısıyla dünya barışı ve adaletinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
 21. İşgücü piyasasına nitelikli personel yetiştirilmesi, işsizlere iş imkânı yaratmak amaçlı eğitimler vermek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 22. Yurtiçi ve yurt dışında her türlü proje hazırlamak ve uygulamak özellikle Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı, Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, İŞKUR, KOSGEB ve Bakanlıklara bağlı projeler birimleri tarafından hibe ve proje çağrılarına başvurmak, bu projelerin hazırlanması, sunulması ve uygulanmasında proje yürütücüsü ve ortağı olarak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortaklıklar kurmak,
 23. Dezavantajlı gruplara özellikle ihtiyaç sahibi kimsesiz kadınlara, işe alınmaktan imtina gösterilen engellilere, eski hükümlülere, mültecilere, gençlere kendi işlerini kurmaları için destek sağlanması amaçlı, girişimciliğe teşvik amaçlı, bilgilendirme eğitimleri verilmesi ve bu kişi grupları için projeler hazırlanması, uygulanması, işe alınmayan işçi değil işveren olmalarını sağlamak,
 24.  Tarımsal ve hayvancılıkla uğraşanların çiftçinin üreticinin, kırsal kesimlerde yaşayan halkın ekonomik kalkınmasına yönelik proje hazırlamayı, öğretmek bunlarla ilgili eğitimler vermek,
 25. Sosyal hakları olmayan kişilere ve ailelerine sosyal gelişmelerine yönelik projeler yapmak,
 26. Her ilde yok olmaya yüz tutmuş kültürel mirasın yok olmaması, bu sanat dallarında çalışanların-çalışacak olanların desteklenmesi, bu kişilerin istihdama hizmet etmesi amaçlı projeler hazırlanması ve uygulanmak,
 27. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 28. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 29. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 30. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 31. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 32. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 33. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 34. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 35. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 36. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 37. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 38. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 39. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 40. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 41. Başta Türkiye’de olmak üzere Asya-Avrupa (Avrasya) ülkeleri arasında her türlü kültürel, sosyal değerin araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,
 42. Asya-Avrupa (Avrasya) ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal alanda her türlü araştırma ve incelemelerde bulunmak. Elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşarak genel bilgi düzeyine katkıda bulunmak,
 43. Genelde Türkiye ve komşu coğrafyaların, özelde de Avrasya ülkelerinin barış içinde yaşamasını ve toplumsal hoşgörü ortamının tesisine çalışmak,
 44. Türkiye ile komşu ülkelerin birbirleri ile var olan sorunlarının akılcı ve adîlane yollarla çözümü hususunda Türkiye öncelikli olarak çalışmalarda bulunmak,
 45. Asya-Avrupa (Avrasya) ülkeleri arasında eğitim faaliyetlerine öncelik vererek genel eğitim düzeyinin yükselmesine ve kalitesinin artmasına katkıda bulunmak,
 46. Kültür-sanat faaliyetleri ile Avrasya ülkeleri arasındaki dostluk ve barış ortamının kalıcı olmasına katkıda bulunmak,
 47. Özellikle Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasında kültürel, sanatsal, ekonomik ve sosyal ilişkilerin tesis edilmesini, geliştirilmesini ve bu maksatla çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 48. Türkiye ve bulunduğu coğrafyadaki mevcut sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî durumlar hakkında araştırmalar yapmak ve elde edilen bilgiler ışığında yeni projeleri yapmak ve hayata geçirmek.
 49. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları ile ortak sosyal ve kültürel birlikteliği sağlamak.
 50. Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek
 51. Kamu yararına hizmet etmek.

 

Madde 3: Derneğin Çalışma Esasları ve Faaliyetler Alanları

 

Dernek, amacına ulaşmak üzere;

 1. Eğitim kurumları tesis edebilir, mevcut eğitim kurumlarına ortak olabilir, katkıda bulunabilir,
 2. Dernek üyeleri veya gönüllülerden oluşan araştırma ve inceleme ekipleri, sanat toplulukları kurabilir.
 3. Dernek, kuruluş gayesi doğrultusunda kamuoyu araştırmaları ve anketler yapabilir, görsel programlar (belgeseller, reklâmlar, vb.) hazırlayabilir, yapılmakta olanlara iştirak edebilir, katkıda bulunabilir,
 4. a) Sanatsal-kültürel, bilimsel, toplantı, sempozyum, seminer, forum, fuar, sergi, yarışma vb. düzenleyebilir. Organizasyonuna katkıda bulunabilir; gerçekleştirilecek organizasyonlara iştirak edebilir.                                                                                                                                                                                            b) Kitap, dergi, broşür, katalog, bülten, afiş vb. her türlü yayını yapabilir; internet ortamında dernek  amacına yönelik olarak her türlü faaliyette bulunabilir.                                                                                           c) Fotoğraf, slayt ve filmlerle belgelikler (arşiv) ve müzeler oluşturabilir.                                                      d) Dernek, bünyesindeki çeşitli etkinlik ve faaliyetlere yönelik olarak plak, sıkıştılmış (compact)          disk, görsel (video), işitsel (audio) kayıtlar yapabilir, çoğaltabilir ve bunları yurt içinde ve yurt              dışında satabilir, satın alabilir; bağış kabul edebilir, bağış yapabilir; kiralar veya kiraya verebilir.          e) Her çeşit kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler kurabilir; yurt içinden ve yurt dışında bu        faaliyetlerin sergilenmesi maksadıyla   her türlü konser, sergi, fuar, panayır, vb faaliyetler          organize edebilir, yapılan faaliyetlere katılabilir,                                                                                                          f) Her çeşit sportif faaliyetler için gençlik kampları, turnuvalar, turneler, vb. faaliyetler                              düzenleyebilir, yapılan faaliyetlere katılabilir
 5. Yurt içi ve yurt dışındaki dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, organize sanayi bölgeleri, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, meslek örgütleri ve bunların federasyonları ve konfederasyonları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve okullar, mesleki ve teknik eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, belediyeler ve belediye birlikleri, iirketler ve kooperatifler, hizmet birlikleri, muhtarlıklar ve diğer tüzel kişilik kurumları her türlü organizasyon ve festival komiteleri ile amacı doğrultusunda işbirliği yapabilir, platformlar oluşturabilir, ağ oluşturma faaliyetlerine katılabilir ve proje hazırlanması ve uygulanması aşamalarında hem yürütücü ve ortak olarak yer alabilir.
 6. Turne, festival, inceleme gezisi, kültürel geziler, gençlik kampları, fuarlar, sergiler, yarışmalar, vb. düzenleyebilir.
 7. Dernek, kurslar, seminerler, eğitim toplantıları, vb. düzenleyebilir, yürütülmekte olan faaliyetlere ortak ve iştirakçi olarak katılabilir. Bu amaçla, gereken her türlü müesseseyi kurar, hizmet ve mal alımı, kiralaması yapabilir,
 8. Dernek üyelerinin bir arada bulunması ve faaliyetlerinin daha sağlıklı bir biçimde icrası maksadıyla, lokal, kültür merkezi, müze, sergi salonu ve benzeri sosyal amaçlı tesisler kurabilir, satın alabilir veya kiralayabilir.
 9. İkametgâhı ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve kiralayabilir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 10. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.
 11. Eğitim kurumları tesis edebilir, mevcut eğitim kurumlarına ortak olabilir, katkıda bulunabilir,
 12. Dernek üyeleri veya gönüllülerden oluşan araştırma ve inceleme ekipleri, sanat toplulukları kurabilir.
 13. Dernek, kuruluş gayesi doğrultusunda kamuoyu araştırmaları ve anketler yapabilir, görsel programlar (belgeseller, reklamlar, vb.) hazırlayabilir, yapılmakta olanlara iştirak edebilir, katkıda bulunabilir,
 14. Sanatsal-kültürel, bilimsel, toplantı, sempozyum, seminer, forum, fuar, sergi, yarışma vb. düzenleyebilir. Organizasyonuna katkıda bulunabilir; gerçekleştirilecek organizasyonlara iştirak edebilir.
 15. Kitap, dergi, broşür, katalog, bülten, afiş vb. her türlü yayını yapabilir; internet ortamında dernek amacına yönelik olarak her türlü faaliyette bulunabilir.
 16. Fotoğraf, slayt ve filmlerle belgelikler (arşiv) ve müzeler oluşturabilir.
 17. Dernek, bünyesindeki çeşitli etkinlik ve faaliyetlere yönelik olarak plak, kompakt disk, görsel, işitsel kayıtlar yapabilir, çoğaltabilir ve bunları yurt içinde ve yurt dışında satabilir, satın alabilir; bağış kabul edebilir, bağış yapabilir; kiralar veya kiraya verebilir.
 18. Her çeşit kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler kurabilir; yurt içinden ve yurt dışında bu faaliyetlerin sergilenmesi maksadıyla her türlü konser, sergi, fuar, panayır, vb faaliyetler organize edebilir, yapılan faaliyetlere katılabilir,
 19. Her çeşit sportif faaliyetler için gençlik kampları, turnuvalar, turneler, vb. faaliyetler düzenleyebilir, yapılan faaliyetlere katılabilir.
 20. Dernek, yurtiçi ve yurt dışındaki dernekler, vakıflar, özel ve tüzel kişilerle, her türlü organizasyon ve festival komiteleri ile amacı doğrultusunda işbirliği yapabilir.
 21. Turne, festival, inceleme gezisi, kültürel geziler, gençlik kampları, fuarlar, sergiler, yarışmalar, vb. düzenleyebilir.
 22. Dernek, kurslar, seminerler, eğitim toplantıları, vb. düzenleyebilir, yürütülmekte olan faaliyetlere iştirak edebilir. Bu amaçla, gereken her türlü müesseseyi kurar, kiralar veya satın alır,
 23. Eğitimde kaliteyi artırmak kültürel diyalogu sağlamak ve dil öğrenimini teşvik etmek amacı ile eğitim programları öğretim kursları düzenlemek ve Avrupa birliği ülkeleri ile işbirliği yapabilir.
 24. Yüksek öğrenimdeki gençlerimizin işbirliğini sağlamak burs, kredi ve diğer katkılarda bulunmak, açık ve uzaktan eğitim ile bilgi iletişim teknolojilerinin gençler tarafından kullanımını sağlayabilir.
 25. Kurs, seminer, konferans, kamp ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenleyebilir.
 26. Dezavantajlı grupların ve gençlerin söz sahibi lider pozisyonunda yetişmeleri ve gelecekte yönetimlerde söz sahibi olmalarını sağlayacak, gençlik meclislerini kurabilir ve kurulan gençlik meclislerine destek sağlayabilir.
 27. Engeliler ve kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara sosyal intibakı sağlamak üzere; eğitim, kültür, sportif ve diğer sosyal aktiviteler ( kurslar, sergi ve kermesler ) düzenleyebilir.
 28. Dezavantajlı grupların ve gençlerin ve tüm halkın rahatlıkla bilgiye ulaşabilecekleri kütüphaneler kurabilir ve internet hizmeti sunabilir,
 29. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve dezavantajlı grupların sahipsizliğine, doğanın ve kültürün sorunsuzca harcanmasına, kirletilmesine karşı bu bilince sahip insanları bir araya getirerek sosyal politikalar üretebilir.
 30. Ülke ve kendi geleceğinden umutsuz olan dezavantajlı grupları, topluma geri kazandırmak, kötü ortam ve alışkanlıklardan arındırma ve gelecekleri konusunda sosyal psikolojik eğitim ve destek sağlayabilir.
 31. Dezavantajlı grupları farklı kültür ve yapıdaki toplumlarla birbirleriyle olan etkileşimini güçlenmesine katkı sağlayacak birliktelik ortamını kurmak üzere, yurt içi ve yurt dışı sosyal, eğitimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir
 32. Dezavantajlı grupları daha temiz ve yaşanılabilir çevre için en uygun ortam ve şartların bir bütün oluşturarak sorunların çözümüne katkı sağlayacak aktivitelere yönlendirebilir.
 33. Doğal afetlerde dezavantajlı grupları ve halkın organize bir biçimde güçlerinin kullanılması ayrıca ilk yardım ve kurtarma alanında bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için projeler hazırlamak ve seminerler düzenleyebilir. Afet anında profesyonel kadroya yardımcı destek sağlamak ve arama kurtarma potansiyeli yaratabilir.
 34. Enerji tasarrufu ve enerji kaynaklarının korunması konusunda dezavantajlı grupları, gençleri ve toplumu bilinçlendirebilir.
 35. Eğitim amaçlı gezi turları düzenlemek sanayi tesislerinin, üniversiteleri, doğal varlıklar, tabii, tarihi mekânların tanıtımını sağlayabilir.
 36. Dezavantajlı grupların ve gençlerin yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma modelini toplumun benimsemesini sağlamak ve yoksullukla mücadele için yardım, faaliyetlerinde bulunabilir ve politikalar belirleyebilir.
 37. Gerekli izinler alınmak şartı ile yardım toplama ve bağış sandıkları faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir
 38. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, insan kaynaklarını insanlığın hizmetinde değerlendirilmesinde katkıda bulunabilir.
 39. Dernek amacını gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge dokuman ve yayınları temin edebilir, dokümantasyon merkezi oluşturabilir, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, gibi yayınlar çıkarabilir ve basmak, basılı eserleri üyelerine ve halka dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir.
 40. Dernek Amacının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir.
 41. Üyeleri ve toplum arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir.
 42. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,
 43. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya federasyon kurabilir, platform veya kurulu bir federasyona katılabilir. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir
 44. Uluslararası alanda ekonomi, sosyal, politika, kültür, eğitim, tüketici, kalkınma ve çevre sorunları konularında faaliyette bulunabilir. Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında yürütücü, ortak ve iştirakçi rollerinde çalışmalar yapabilir ve yardımlaşabilir.
 45. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, yurt içi ve yurt dışında benzer amaçlı dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, organize sanayi bölgeleri, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, meslek örgütleri ve bunların federasyonları ve konfederasyonları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve okullar, mesleki ve teknik eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, belediyeler ve belediye birlikleri, şirketler ve kooperatifler, hizmet birlikleri, muhtarlıklar ve diğer tüzel kişilik kurumları işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlardan ayni ve maddî yardımlar alabilir yada yardımlarda bulunabilir,
 46. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren ekonomi, sosyal, politika, kültür, eğitim, tüketici, kalkınma ve çevre sorunları konularında , yukarıda belirtilen tüzel kişilikler ile ortak projelerde yürütücü, ortak ve iştirakçi rollerinde hazırlanması, uygulanması ve yönetimi aşamalarında yer alabilir ve bu projeleri yürütebilir,
 47. Sağlıklı bir nesil için spor kulüpleri kurabilir, spor turnuvaları ve yaz kampları düzenleyebilir.
 48. Halk sağlığı, cinsellik eğitimi ve üreme sağlığı ile ilgili seminer, konferans düzenlemek ve daha bilinçli bir toplum için çalışmalar yapabilir,
 49. Kendi bünyesinde çocuk kulübü, gençlik kulübü, çevre kulübü, tüketici kulübü, kadın kulübü, araştırma ve proje kulübü ve folklor ve halkoyunları kulüpleri açabilir, bu kulüpler aracılığı ile dezavantajlı gruplar için daha iyi bir ortam hazırlayabilir ve onları topluma motive edebilir
 50. Dernek her türlü siyasetle uğraşmaz.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 Üyelikten Çıkarılma

 Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

         Madde 11-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 12-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Yapılan olağan veya olağanüstü genel kurullarda üye aidatlarını artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Basın Kanunu’na göre yapılacak yayınlardan elde edilecek gelirler;

8-Gayesine uygun olacak şekilde iştirak ettiği, organize ettiği her türlü faaliyetten sağlayacağı gelirler;

9-Diğer gelirler.

         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Maliye Bakanlığının belirlediği tutarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelirlerin Teslim Edilmesi;

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı Maliye Bakanlığının belirlediği tutarı geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü          

Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri           

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “ÇANKIRI SİVİL TOPLUM DERNEĞİibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Dernek Kurucu Üyelerinin;

Bu tüzük 22 (Yirmi iki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>