OGRETIR CV

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

PROF. DR. AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK

ÖZGEÇMİŞ

AGUSTOS 2021

Adı Soyadı: Ayşe Dilek Öğretir Özçelik

Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1969

Annelik ve Aile Bilgileri: 2 kız ve 1 erkek çocuk sahibi ve Evli

Akademik Unvan: Prof. Dr.

Öğrenim Durumu: Doktora ve Post-Doktora

DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
LisansÇocuk Gelişim ve Ev Yönetimi Eğitimi BölümüGazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi1996
Y. Lisans Çocuk Gelişim BölümüGazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1999
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Eğitimde Psikojik HizmetlerAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü2004
Doktora-Sonrası AraştırmaBarış ve Uzlaşma ÇalışmalarıCoventry University, Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS)15 Eylül 2012- 15 Mayıs 2013
DoçentÇocuk Gelişimi Anabilim Dalı,Üniversiteler Arası Kurul, Türkiye AnkaraEylül 20, 2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Oyun Davranışlarıyla Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi · 1999 · 360 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Esra Ömeroğlu Turan

Çocukların iyi yetiştirilmesinde ailenin önemli olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı altı yaşındaki çocukların sosyal oyun davranışları ile anne baba tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla altı yaş çocuklarının sosyal oyun davranışlarıyla anne-baba tutumları arasında; sosyo-ekonomik düzeye, cinsiyete, kardeş durumuna ve annenin çalışma durumuna göre ilişki bulunup bulunmadığı araştırılmıştır.

Bu çalışmanın örneklemini anaokuluna devam eden altı yaşındaki 32 kız ve 32 erkek çocuk oluşturmaktadır. Çocuklar ve ailelerine ilişkin tanıtıcı bilgiler Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Çocukların anne-baba tutumlarını nasıl yorumladıkları hakkında bilgi toplamak için Aile Tutum Testi (Familly Attitudes Test), çocukların sosyal oyun davranışlarını doğal ortamında izleyen ve davranışlarını aralıksız kaydedebilen Spesimen Kaydı Yöntemi, ailenin çocuğunu yetiştirirken kullandığı tutumları belirlemek amacıyla Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (Parentel Attitude Research Instrument; P.A.R.I.) kullanılmıştır. Elde edilen veriler analizleri, istatistik programıyla yapılmıştır.

Altı yaşındaki çocukların sosyal oyun davranışlarıyla anne-baba tutumlarını sosyo-ekonomik düzeyin, cinsiyetin, kardeş durumunun ve annenin çalışma durumunun etkilediği tespit edilmiştir. Aile tutum testindeki resimleri çocuklar annenin çocuğuna karşı davranışı koruyucu olarak; adam-çocuk ilişkisini iyi olarak; çocuğun yalnız olduğu zamanları yaramazlık yaptı cezalı olarak; çocuğun düşünceli olduğu zamanı anne babasına kızgın olarak; çocuğun yalnızlık süresini kısa sürekli olarak; anne babadan çocuğa gelebilecek bir saldırıyı tehlikeli olarak; yasaklanan bir şeyi yaparak ceza almanın tehlikeli olmadığını söyleyerek, anne çocuk ilişkisini iyi olarak; çocukları bazen uslu bazen yaramaz olarak; annenin tutumunu belli değil olarak; anne baba arasındaki tartışma konusunun çocuk hakkında olarak yorumlamışlardır. Ayrıca sosyal oyun davranışlarından saldırganlık, başatlık, işbirliği, sosyal gizilgüçlü ve uysallık davranışlarıyla yukarıdaki yorumların daha fazla ilişkili olduğu görülmektedir.

Bu sonuçlara göre anne baba tutumlarının çocukların sosyal oyun davranışlarını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Bu nedenle, anne-babaların çocuklarına demokratik ortam yaratarak onların tüm gelişimlerini olumlu yönde katkı sağlayabilecekleri açıklanarak bu konuda toplum bilincinin oluşturabilmesi için çeşitli önlemler alınmalıdır. Daha sonraki araştırmalarda farklı örneklem guruplar üzerinde ve başka değişkenler kullanılarak bu konunun farklı yönlerinin incelenmesi bu konuda yeni boyutlar katacaktır.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

 Pozitif Düşünmeye Dayalı Grup Eğitimi Programının Annelerin Benlik Algısı, Eşlerine ve Çocuklarına Yönelik Tutumları İle Kendini Denetleme Becerisi ve Otomatik Düşünceleri Üzerinde Etkisi · 2004 · 190 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Belka Özdoğan

Bu çalışmada, “Pozitif Düşünmeye Dayalı Grup Eğitim Programının”,annelerin olumlu düşünme düzeylerini artırmada çocuğuna ve eşine karşı olumlu tutum geliştirmesine etkisi incelenmiştir.

Bu araştırmada, annelerin pozitif düşünme becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim programı hazırlayarak, bu programın etkinliğini belirlemeyi amaçlayan, deney-kontrol gruplu, ön-test ve son-test ve izleme ölçümlü deneysel bir desen kullanılmıştır.

Araştırmada üç deney, diğeri kontrol grubu olmak üzere iki ayrı grup bulunmaktadır. Bu çalışma Ankara ili merkezinde yaşayan, evli, 9-15 yaş arası çocuğu olan lise, üniversite ve lisansüstü eğitim mezunu annelerle yapılmıştır. Araştırmanın deney ve kontrol grubundaki denekler, çeşitli kurumlara verilen duyurular aracılığıyla sağlanmıştır. Gönüllü olan anneler deney ve kontrol grubunu oluşturmuştur.

Bu araştırmada annelere pozitif düşünceyi güçlendirecek, olumsuz durumlarla baş etmede, bilgi, beceri ve farkındalık kazanmalarına yardımcı iv olabilecek yaşantılar geçirmelerini sağlayacak bilişsel ve insancıl yaklaşımlı, sağaltım (iyileştirme), etkileşim ve yaşantıya dayalı bir grup programı geliştirilmiştir. Bu amaçla geliştirilen “Pozitif Düşünmeye Dayalı Grup Eğitim Programının” annelerin olumlu davranışlarının sayısını artırmada, olumsuz davranışlarının sayısını azaltmada etkili olup olmadığını deneysel olarak test edilmiştir.

 Araştırmacı tarafından annelere yönelik hazırlanan “Pozitif Düşünmeye Dayalı Grup Eğitim Programı” 8 Aralık 2003’de başlatılmıştır. Ön test ve Son test ve izleme Ölçümlerinde Hamel Anne Tutum Testi, Giessen Testi, Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği, Otomatik Düşünce Testi, Evlilik Yaşam Ölçeği, Evlilik Yaşam Anketi ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Deney grubu 10’ar kişilik 3 gruptan oluşmaktadır. Gruplar rastlantısal olarak seçilen 30 deney ve 30 kontrol olmak üzere toplam 60 kişidir. Her grup hafta da bir kez 1-1,5 saat olmak üzere 12 hafta toplanmıştır. İlk oturumda programın amacı, grup kuralları, beklentiler konuşulmuş ve ön testler uygulanmıştır. Son oturumda bu programın kendilerine olumlu veya olumsuz tüm katkılarını sözel olarak ifade etmeleri istenmiş ve son testler uygulanmıştır. Uygulamanın bitiminden on iki hafta sonra yine aynı ölçekler izleme ölçümü olarak deneklere yeniden verilmiştir. Deney grubundaki annelere “pozitif düşünme becerisini” geliştirme programı uygulanırken, kontrol grubundaki annelere ayda bir defa 1-1,5 saat arasında süren, toplam üç kez “pozitif düşünme becerisini” geliştirme programı ile ilgisi olmayan “yeterli ve dengeli beslenmeyi” içeren görüşmeler araştırmacı tarafından yapılmıştır.

Araştırma sonunda ön test – son test ve son test – izleme ölçümlerinde test puanları üzerinde deney ve kontrol grupları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için Paired Samples T- testi analizi uygulanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, pozitif düşünmeye dayalı grup eğitim programına katılan annelerin çocuklarına gösterdikleri davranışlarının, otoriter ve tutarsız tutumdan uzaklaştığı, demokratik ve koruyucu tutuma yaklaştığı belirlenmiştir. Programa katılan annelerin benlik algıları, kendini v denetleme becerileri ve otomatik düşünceleri incelendiğinde, (çalışmadan elde edilen bulgulara göre) programa katılmadan önce kontrolsüz, sosyal olmayan, depresif, stresle başa çıkma stratejileri düşük, kendini denetleme becerisi düşük ve ön yargılı iken programa katıldıktan sonra eskisine oranla daha kontrollü, daha sosyal, daha korkusuz, daha bağımsız, stresle başa çıkma stratejileri ve kendini denetleme becerisi daha yüksek, olaylara karşı daha az ön yargılı bireyler oldukları belirlenmiştir. Sadece Bağımlı-Bağımsız alt boyutu incelendiğinde deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Programın annelerin kendine güvenini artırarak onları olumlu yönde geliştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca, annelerin evlilik doyumunu belirgin ölçüde artırdığı ve problemleri farklı yollarla çözebildikleri görülmektedir.

İzleme ölçümlerinden elde edilen sonuçlara göre, deneysel işlemin yani “Pozitif Düşünmeye Dayalı Grup Eğitim Programının” etkisinin aradan geçen zamana bağlı olmadığı, uzun süreli (3ay) olduğu anlaşılmıştır. Araştırmada izleme ölçümlerinde uygulanan ölçek ve testlerin bazılarının alt boyutunda ki farkın anlamlı olduğu görülmektedir. Fakat bu fark incelendiğinde pozitif düşünce eğitimine katılan annelerin, katılmayan annelere göre olumlu davranışlarının daha da artığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak uygulanan “Pozitif Düşünmeye Dayalı Grup Eğitim Programının” annelerin olumlu davranışlarının sayısını artırmada, olumsuz davranışlarının sayısını azaltmada etkili olduğu ve bu etkinin aradan geçen süreden bağımsız uzun süreli olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen tüm bu bulgular bilimsel kaynaklar ışığında yorumlanarak tartışılmış ve bazı öneriler yapılmıştır.

Görevler:

Görev UnvanıGörev YeriYıl
Anaokulu Öğretmenliği60.Yıl İlköğretim Okulu Kulu/Konya1990-1991
Anaokulu ÖğretmenliğiOğuzlar İlköğretim Okulu Yenimahalle/Ankara1991-1992
Anaokulu ÖğretmenliğiZübeyde Hanım Anaokulu Tandoğan/Ankara1992-1998
Ar.Gör.Mesleki Eğitim Fakültesi Gazi  Üniversitesi1998-2004
Dr.Ar.Gör.  Mesleki Eğitim Fakültesi Gazi  Üniversitesi2004-2006
Yar.Doç.Mesleki Eğitim Fakültesi Gazi  Üniversitesi2006-2014
Misafir Öğretim ÜyesiCoventry Üniversitesi, Barış ve Uzlaşma Çalışmaları Merkezi, Coventry, İngiltere2012-2013
Yrd. Doç. Dr.Bağımsız Dış Uzman, Ulusal Ajans, Gençlik Programları2006-2018
Yrd. Doç. Dr.Bağımsız Dış Uzman, Ulusal Ajans, LdV-Hareketlilik Projeleri2006-2018
DoçentÇocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Üniversiteler Arası Kurul, Türkiye AnkaraEylül 20, 2013.
Doç. Dr.Okul Öncesi Eğitimi ABD, Temel Eğitim Bölümü, Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi2014-18 Temmuz 2019
Doç. Dr.Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü2006-18 Temmuz 2019
Prof. Dr.Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü18 Temmuz 2019-devam ediyor
Prof. Dr.Okul Öncesi Eğitimi ABD, Temel Eğitim Bölümü, Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi18 Temmuz 2019-devam ediyor
ÇOGAUM MÜDÜRÜGazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOGAUM) Müdürü27.07.2022-devam ediyor.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1- Arslan, Hüseyin. 36-60 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Tutumlarının Çocukların Gelişimi, Mizacı ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020. 

2- Kaymak, Neslihan. Yerli ve Yabancı Çizgi Filmlerin Evrensel Değerler Bakımından İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020.

3-Sayıcı, Hülya. İlkokula devam eden çocukların anne tutumları ile bilgisayar oyun bağımlılığı arasındaki ilişki, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019. 

4- Akçalı, Aslı Hilal. Ergenlerin algiladiklari helikopter ebeveyn tutumlari i̇le yalnizlik düzeyinin i̇ncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019. 

5- Oguz, Fatma. Ergenlerde algılanan anne-baba tutumları ve bağlanma stilleri ile madde bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019.

6- Yalçın, Cansu. Ortaokul öğrencilerinin ebeveyn bağlanma stilleri ile sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019.

7- Solak, Zeliha. Erken sayı ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019.

8- Ulutaş, Kübranur. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutum Algıları İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Mayıs 2018.

9- Eke, Kübra. 4-6 Yaş Sosyal Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Çocukların Sosyal Davranışları İle Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Temmuz 2018

10- Girgin, Ümran. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Devam Etmekte olan Kız ve Erkek Öğrencilerin Çatışma Nedenleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Temmuz 2018

11-Şengün-Afşin, Rabia. Suça Sürüklenen Çocuklar ile Suça Sürüklenmeyen Çocukların Algıladıkları Anne Baba Tutumları, Bağlanma Stilleri ve Benlik Algılarının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ocak 2017

12-Halaç-Yilgen, Öznur, “Yatılı Okulda ve Ailesinin Yanında Kalan Kız Ergenlerin (15-18 Yaş) Benlik Algısı ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Aralık 2016.

13-  Patır-Erkek, Nazlı, “Yatılı ve Gündüzlü Eğitim Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri ile Özgüvenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Aralık 2016.

14-Şenyigit, Kübra, Meslek lisesi öğrencilerinin benlik algısı ve mesleki karar verme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Hakkâri- Yüksekova örneği), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı 2015.

15-Demir,Esra. ”Aile Eğitim Programlarında Eğitimcilerin ve Annelerin Kültürel Çeşitliliğe İlişkin Görüşleri”, Gazi Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi ABD, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı, Haziran 2011.

16-Bilmez,Besime. ‘Bingöl İl Merkezinde Yaşayan 11-16 yaş Arasındaki Ergenlerin Soyut İşlem Düşünce Düzeylerinin İncelenmesi’, Gazi Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi ABD, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı, Mart 2010.

17-Ekinci,Bahar, “Diyarbakır’ın Eğil İlçesi ve Köylerinde İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Benlik Saygıları, Çatışma Stilleri, ve Empati Düzeylerine “Barış Eğitimi” Programının Etkisinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi ABD, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı, Ocak 2010.

Jüri Üyelikleri (Doçentlik) (Çocuk Gelişimi Eğitimi)

  1. Dr. Medera Halmetova, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD.
  2. Dr. Hatice Yalçın, KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişini Bölümü.
  3. Dr. Miray Özözen Danacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1-Küçükünal, Sibel Işık. Okuma yazma problemi olan çocuklarda gazi okuma yazma eğitim programının etkililiğinin işitsel işlemleme açısından incelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ekim 2019.

2-Şengün, Gökhan. Kaynaştırma Sınıfına Devam Eden İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Sosyal Etkileşim Programının Etkililiğinin İncelenmesi,Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ekim 2018.

Devam Eden Projelerdeki Görevleri:

Biten Projelerde Yaptığı Görevler :

P1. Proje Ortağı: Çankırı Sivil Toplum Derneği (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik), Proje Yürütücüsü: Çankırı Karatekin Üniversitesi, (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Sezai Özçelik), “Innovation Management Agents in SMEs” (INMA), Proje No: 2015-1-TR01-KA202-022353, Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus Plus KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi, 2015-2017, Ortaklar: İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Türkiye, Bütçe: 246,524 Avro

P2. Proje Yürütücüsü: TÜKO-BİR ve Çankırı Sivil Toplum Derneği, “Tüketici Hakları Güçleniyor Projesi”, (Empowering Consumer Rights Projects), , Training for Consumer Rights Empowerment (TRACORE) Projesi, Proje No: TR2011/0135.15-03/03, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Sivil Toplum Diyalogu-IV Tüketici ve Sağlığın Korunması Programı, Ortaklar: Türkiye, Romanya, Yunanistan, Süre: 15 ay, Bütçe: 163.097,79 Avro, Ankara, Çankırı, Kavala, Bükreş.

www.tuketici.eu

http://siviltoplumdiyalogu.org/project/tuketici-haklari-gucleniyor/

P3. Proje Yürütücüsü: Çankırı Sivil Toplum Derneği, (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik), Developing Online Guidance Tools to Facilitate Women to Enter ICT Sector. Proje No: 2013-1-PL1-LEO04-38543-7, Türkiye Ulusal Ajansı, LdV Ortaklık Projesi, Ortaklar: Polonya, İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye, 2013-2015. Bütçe: 24,000 Avro, Başlangıç T: 01.09.2013, Bitiş T: 31.08.2015.

http://www.haydikizlarbilisime.org/

P4. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Uzmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik)Bir Güçlendirme Aracı Olarak Doğa Turizmi Projesi (Nature Tourism as as an Empowerpent Tool: NATUR Project) Destekleyen Kurulus: No: 2010-1-PT1-LEO05-05165, Portekiz Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Aidlearn (Portekiz), ROC West-Brabant (Hollanda), Vorumaa Kutsehariduskeskus (Estonya) 

P5. Sessizliği Kıralım: Engelli Kadınlara ve Kızlara Şiddetin Önlenmesi Projesi (Breaking the Silence: Violence Against Women and Girls with Disabilities Projec)t, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Sivil Toplum Geliştirme Projesi), 8 Ay, FINANCING SOURCE: Budget line: 22.02.04.01, Developing Civil Dialogue Among NGOs, CFCU/TR 0801.08-02 / 09, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: DCD-09, Proje Uzmanı.

P6. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Kırsalda Yaşayan Kadınların İşgücü Piyasasına Dönmesi için Sürekli Eğitim Yaklaşımının Adaptasyonu: Beypazarı Modeli (Adaptation of Permanent Training Approach for Rural Women Returning to the Labour Market: The Beypazari Model) Destekleyen Kurulus: No: 2009-TR1-LEO05-08660, Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar: Gazi Üniversitesi, AVRASYA-DER, IFES (İspanya), C.V.T (Yunanistan), BDC (Polonya) 

P7. Gazi Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Aidlearn, Portekiz Learn Plus for Adult Educators (Learn +) Destekleyen Kurulus: Grundtvig (Avrupa Komisyonu), Ortaklar: Gazi Üniversitesi, Learn SouthWest (UK), MERIG (AT), ASHE (PL), FDEP (SE) 

P8. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) CASCADING TRAINING OF TURKISH YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY MANAGEMENT (CTTYCDM) PROJECT, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), 12 Ay, FINANCING SOURCE: Budget line: BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Grants awarded under Call for Proposals CFCU-TR 0604.01/04, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: CSD-04-078, Proje Uzmanı,

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1030/Contract_Award_Notice_CSD_04_Youth_.doc

P9. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) YOUTH FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND LIFESTYLE, EUROMED – YOUTH III PROGRAMME, MEDA/2005/017-591/10, 8 Ay, Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, Project No: EMYU-011, Proje Uzmanı.

P10. Voluntary service in tourism industry (hotels, restaurants, tourist agencies, NGO”s “, Youth Project, European Voluntary Service (EVS),Project ID: BG11/A2/097/R1, Project Coordinator,  Proje Yardımcı Araştırmacı, 2011

P11. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Action Against Child Labor Through Education and Training: Child to Child Approach, 12 Ay, Proje No: CFCU/TR0501.02/A4-80, Strengthening Civil Society in the Pre-accession Process: NGO Grant Facility, Component A4:Strengthening the Protection of Children’s Rights, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1024/A4_final_award_notice.doc

P12. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik)  “The Early Childhood and Primary Education for Peace”, Proje No: LLP-LdV-TOI-2007-TR-055, 24 Ay, Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,

http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/ek9471.pdf?CFID=7924&CFTOKEN=66453322

P13. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Kırım Türkleri ve Nogay Türkleri Sözlü Tarih Belgesel Projesi: Kırım’dan Türkiye’ye Hikayeler, 12 Ay, TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL HAKLAR YAYIN DESTEK HİBE PROGRAMI (BSGS), Budget line BG-UE-B2004-22.020401-ELARG Reference: CFCU-TR 0401.06.01/ BSGS, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Nogay Türkleri Kültür, Dayanışma ve Eğitim Derneği, Proje Uzmanı, http://nogayturkleri.org/nogayturkleri/nogayportre/sezai_ozcelik.html

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/167/BSGS.doc

P14. (Proje Uzmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Tüketici Köprüleri Projesi, Sivil Toplu Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı, Referans No: DG ELARG/MEDTQ/12-02, 12 Ay, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, Proje Uzmanı

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/158/Award_Notice.doc

P15. Pozitif Düşünceye Dayalı Eğitim Programının Kanser Hastalarının İyileşme Sürecine Etkisi, TÜBİTAK –SOBAG KARİYER Projesi-105K158, Proje Yöneticisi, 2005.

P16. Çocuğun Şiddet Eğiliminde Görsel Medyanın ve Aile Dinamiklerinin Etkisi, HIZLI DESTEK-105K128, Proje Yöneticisi, 2005.

P17. 11-14 Yaş Özel Sağlik Bakim İhtiyaci Olan Çocuklar Üzerinde Yaşam Kalitesini

Yükseltmeye  Dayali  Disiplinler Arasi Destek Eğitiminin (Dade) Etkililiğinin Araştırılması,

TÜBİTAK Projesi, SOBAG-1001,  Proje Yardımcı Araştırmacı, 2005.

İdari Görevler :

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Son dört yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik YılDönemDersin AdıHaftalık SaatiÖğrenci Sayısı
TeorikUygulama
2007-2008GüzÇGE 313-ÇOCUKLA İLETİŞİM(SEÇMELİ) 3–  20(3AB-01 )  
ÇGE 405-ALAN ÇALIŞMASI 4420 (4A-03)  
ÇGE 105-AİLE İÇİ ETKİLEŞİM 2120(1A/1B)  
ÇGE 413-YETİŞKİN EĞİTİMİ(SEÇMELİ) 220(4AB)  
OÖE 201-ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I3127(2A/2B)  
PSK 101-GENEL PSİKOLOJİ2127(1A/1B)  
TOPLAM (Haftalık Ders Saati)22426
İlkbaharÇGE 312-ÇOCUKLA İLETİŞİM(SEÇMELİ) 3– 22(3AB)  
ÇGE 214-BEBEKLİKTE TEMEL GEREKSİNİMLERİN KARŞILANMASI224(2AB)  
ÇGE 212-TOPLUMSAL HİZMET ÇALIŞMALARI I240(2B/05-06)  
OÖE 202-ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II3130 (2A/2B)  
OÖE 410-CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ(SEÇMELİ)327(4AB)
ÇOCUKLARI TANIMA TEKNİKLERİ360(2A)
ÇGE402-ALAN ÇALIŞMASI 4420(4A-03)  
TOPLAM(Haftalık Ders Saati)20828
2008-2009GüzOÖE407-ÇOCUKLA İLETİŞİM(SEÇMELİ)322(4AB)  
OÖE413-CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ(SEÇMELİ)327(3AB)  
OÖE201-ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I 3  –130(2A/2B)  
ÇGE311-TOPLUMSAL HİZMET ÇALIŞMALARI II220(3A-02)  
ÇGE 405-ALAN ÇALIŞMASI 4442 (4A02;4B06)  
TOPLAM(Haftalık Ders Saati)201030
İlkbahar OÖE 410-CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ(SEÇMELİ)  3  – 4AB 45
ÇGE 402-ALAN ÇALIŞMASI 444A02;4B06 43
  TOPLAM(Haftalık Ders Saati)11819
Akademik YılDönemDersin AdıHaftalık SaatiÖğrenci Sayısı
TeorikUygulama
2009-2010GüzÇGE 405-ALAN ÇALIŞMASI 4420 (4A-03)  
TOPLAM (Haftalık Ders Saati)448
İlkbaharÇGE 102-BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM 3– 52(2.sube)  
ÇGE 312-CİNSEL SAĞLIK BİLGİLERİ EĞİTİMİ224(2AB)  
ÇGE 202-OKUL DÖNEMİNDE GELİŞİM349(1.sube)  
ÇGE212-TOPLUMSAL HİZMET ÇALIŞMALARI I1(3)49(3. 4. 6.Sube)  
ÇGE 402-ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM YAKLAŞIMLARI2(2)22(4AB)
ÇGE 410-YETİŞKİNLER PSİKOLOJİSİ220
OÖE 420- CİNSEL SAĞLIK BİLGİLERİ EĞİTİMİ220
TOPLAM(Haftalık Ders Saati)1919
2010-2011GüzÇEG103-ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDE İLKE-YÖNT.319(1AB)  
ÇGE413-MEZUNİYET TEZİ I2(2)27(4AB)  
ÇGE415-BEBEKLİKTE TEMEL GEREKSİNİMLERİN KARŞILANMASI (SEÇ) 2  –20(4AB)  
ÇGE311-TOPLUMSAL HİZMET ÇALIŞMALARI II236(3A-1.4.Sube)  
ÇGE405-ALAN ÇALIŞMASI 4442 (4A02;4B06)  
OÖE403-ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I520
TOPLAM(Haftalık Ders Saati)131124
İlkbaharOÖE410-CİNSELSAĞLIK EĞİTİMİ(SEÇMELİ)  3  –30
ÇGE312-CİNSEL SAĞLIK BİLGİLERİ EĞİTİMİ232
ÇGE212-TOPLUMSAL HİZMET ÇALIŞMALARI I117(4.Sube)  
ÇGE406-MEZUNİYET TEZİ II2(2)27(3. 5.Sube)
OÖE202-ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II358
OÖE208-ÇOCUK RUH SAĞLIĞI3(3)116(3. 2.Sube)
  TOPLAM(Haftalık Ders Saati)1919

2011-2012 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLER- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 Ders KoduDers AdıŞubeKredi
  1920174 Çocuklukta ve Ergenlikte Çatışma Yöntemi 1 3
  1920175 Çocuk ve İletişim 1 3
  4920065 Pozitif Düşüncenin Çocuk Yetiştirmedeki Rolü 1 3

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

A1. Küçükünal, Işık Sibel, A. Dilek Öğretir Özçelik ve Fulya Yalçınkaya. (2020). Teachers’ opinions regarding the symptoms of central auditory processing disorder in children with reading and writing difficulties”, South African Journal of Education, vol. 40, no.2, May 2020, ss.1-9, https://doi.org/10.15700/saje.v40n2a1640

http://www.sajournalofeducation.co.za/index.php/saje/article/viewArticle/1640

SSCI and IBSS.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Özsarı, E. & Öğretir Özçelik, A. D. (2021). İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 50 (232) , 89-104 . DOI: 10.37669/milliegitim.731043.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1083828

https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRZek9UTTBOQT09

Dizinler: TR Dizin, SCOPUS

A2. Başaran, Mehmet ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik, (2021). “Karmaşık Soyut Ötesi Düşünme Ölçeğini Uyarlama Çalışması”, Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt 8, sayı 1, ss. 26-38.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/etad/issue/62953/797877

https://doi.org/10.51725/etad.797877

İndeks: SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, DRJI

A3. Girgin, Ümran ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik, (2020). “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Çatışma Nedenleri”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 50 (Temmuz 2020), ss. 723-741, doi: 10.7816/ulakbilge-08-50-01 https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1586251896.pdf

A4. Arslan, H , Öğreti̇r Özçeli̇k, A . (2020). 3-5 yaş arası çocukların anne tutumlarının incelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (38) , 18-30 . ISSN 1305-0060. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/59347/749880

A5. Kaymak, Neslihan ve Öğretir Özçelik. A. (2020). “Evrensel Değerler Üzerine Bir İnceleme: Vikingler Çizgi Film Örneği”, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 41, ss. 26-43. ISSN 1302-3241 | e-ISSN 2687-2196  İndeks: TR Dizin, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/58940/733890

A6. Özsarı, E , Öğreti̇r Özçeli̇k, A . (2020). Toplumsal Alan Kuramına Göre Türkiye’de Orta Çocukluk Dönemindeki Ahlaki Gelişim”, Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 53 (3) , 1051-1074 . DOI: 10.30964/auebfd.555606

A7. SENGUN, GOKHAN and ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Ayşe Dilek. (2020). “Investigation of the Effectiveness of the Social Interaction Program Applied to the Students in an Elementary School”, i.e.: inquiry in education: Vol. 12: Iss. 1, Article 8, ss. 1-20.
Retrieved from: https://digitalcommons.nl.edu/ie/vol12/iss1/8

Indeksler: ERIC.

A8. Başaran, Mehmet ve A.D. Öğretir-Özçelik (2020). “Rural Children’s Perceptions of Happiness: What is Happiness? How Do They Make You Happy? How Can They Be Happy?”, Çukurova Ünivesitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 49, sayı 1, ss. 400-429. DOI: 10.14812/cufej.579452 https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1070593

İndeksler: TR Dizin ve ESCI.

A9. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik ve Rabia Şahin, Rabia(2020). “Suça Sürüklenen Çocuklar ile Suça Sürüklenmeyen Çocukların Algıladıkları Anne Baba Tutumları, Bağlanma Stiller, ve Benlik Algılarının İncelenmesi”, TİHEK Akademik Dergisi/Şiddetin Önlenmesi Özel Sayısı, Sayı 4 ve 5, 2020, 81-109. ISSN: 2667-4599.

A10. Öğretir-Özçelik, Ayşe D. ve Esra Şıvkın. (2019). “Çeşitli Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Anne Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Asya Studies, no. 9, Autumn 2019, s. 1-14. ISSN: 2602-2877. https://doi.org/10.31455/asya.570845 https://dergipark.org.tr/tr/pub/asya/issue/49292/570845

İndeksler: Index Copernicus, DRJI, ResearchBib, IIJIF ( International Innovavite Journal Impact Factor), SIƧ (Scientific Indexing Services), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), SCIWIN (Scientific World Index), Academic Keys, General Impact Factor, İdeal Online, İSAM (İslam Araştırmaları İndeksi), Cosmos Impact Factor, ASOS Index, Journal Factor

A11. Küçükünal, Işık Sibel ve Ayşe Dilek Öğretir (2019). 78-90 ay aralığında okuma yazma güçlüğü olan çocuklarda konuşma sesleri bozukluğunun incelenmesi”, International Journal of Human Sciences, vol.16, no.3, 770-780. doi:10.14687/jhs.v16i3.5687 https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5687

Indeksler: EBSCO, DOAJ, OCLC WORLD CAT, ULAKBİM, IDEALONLINE, INDEX COPERNIUS INTERNATIONAL, J-GATE, GENAMICS, SLICIT, ELEKTRONICS JOURNAL LIBRARY, ASOS Sosyal Bilimler Endeksi, MICHIGAN E-LIBRARY, GOOGLE SCHOLAR H-5 INDEX, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg), Michigan State University Libraries Catalog, Western Michigan University Libraries Catalog, TÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru, TÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT), OpenAIRE,

A12. Öğretir-Özçelik, Ayşe D. (2018). “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Görüş ve Algılamalarının Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 38, no.3, Aralık 2018, ss. 825-843. ISSN: 1301-9058. https://dx.doi.org/10.17152/gefad.399656

http://www.gefad.gazi.edu.tr/issue/42000/399656

http://www.gefad.gazi.edu.tr/download/article-file/614108

İndeks Copernicus, Türk Eğitim İndeksi, TR Dizin, Thomson Reuters / Clarivate Analytics,

A13. Tok, Cansu ve Ayşe Dilek Öğretir Özçelik (2018). “Ergenlerin Ebeveyn Bağlanma Stilleri ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”,  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 11, sayı 58, Agustos 2018, ss. 570-579.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi58_pdf/5egitim/tok_cansu.pdf

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi58_pdf/sayi58_5egitim.htm

İndeksler: EBSCO, MLA,Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Islamicus, Index Copernicus,Journal Seek, Academic Journal Database, DRJI and WorldCat,  SIOP SocIndex,Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Sobiad, EconBiz, OCLC WordCat, TEI (Türk Eğitim İndeksi,  Acarindex, Global ImpactFactor (GIF, Citefactor,Scholarsteer, İSAM

A14. Oguz, Fatma ve Ayşe Dilek Öğretir Özçelik (2018). “Ergenlerde Algılanan Anne Baba Tutumu ile Madde Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 11, sayı 58, Agustos 2018, ss. 536-543.  http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2567 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi58_pdf/5egitim/oguz_fatma.pdf

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi58_pdf/sayi58_5egitim.htm

İndeksler: EBSCO, MLA,Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Islamicus, Index Copernicus,Journal Seek, Academic Journal Database, DRJI and WorldCat,  SIOP SocIndex,Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Sobiad, EconBiz, OCLC WordCat, TEI (Türk Eğitim İndeksi,  Acarindex, Global ImpactFactor (GIF, Citefactor,Scholarsteer, İSAM

A15. Şengün, Gökhan ve Ayşe Dilek Öğretir (2018). “Investigation of Some Variables of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Empathy, and Depression in Syrian Children, Universal Journal of Education Research, vol. 6, no.6, June 2018, pp. 1348-1357. DOI: 10.13189/ujer.2018.060626 http://www.hrpub.org/download/20180530/UJER26-19511158.pdf

İndeksler: ERIC, Norwegian Centre for Research Data (NCRD), ProQuest, EBSCO A-Z, Ulrich, Google Scholar.

A16. Şahin, Rabia veAyşe Dilek Öğretir-Özçelik (2018). “Suça Sürüklenen Çocuklar ile Suça Sürüklenmeyen Çocukların Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Ebeveyn Bağlanma Stillerinin Karşılaştırarak İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 17, sayı 66, ss. 384-400. DOI: 10.17755/esosder.294032

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/455306

http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/34439/294032

Indeksler: EBSCO, ASOS Index, TR Dizin, SOBIAD,Arastirmax, Google Scholar

A17. Başay, Ali Can veAyşe Dilek Öğretir-Özçelik (2018). “’Kaşağı’ Adlı Hikayenin Aile İçi İletişim ve İletişim Çatışmaları Açısından İncelenmesi”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt 6, no. 1, Mart 2018, ss. 429-456. DOI: 10.19145/e-gifder.324802 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/456089 http://dergipark.gov.tr/e-gifder/issue/36507/324802

Indeksler: EBSCO, ASOS Index, Acarindex, TR Dizin, SOBIAD.

A18. Akar, Tuba ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik. (2017). “Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 4, sayı 3, ss. 154-179. ISSN 2148-4996

 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391277

http://dergipark.gov.tr/adusobed/issue/31817/341727

İndex: ASOS Index, Sobiad, DRJI, ResearchBib, Scientific Indexing Services.

A19. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek (2017). “The Comparative Analysis of the Perceptions of Parental Styles and Attitudes and Parental Attachment of University Students”, International Journal of Psycho-Educational Sciences, vol. 6, no.1, April 2017, ISSN 2325-775X, pp. 23-35.

http://journal.kie.university/wp-content/uploads/2017/06/612017.pdf 

http://journal.kie.university/volume-6/

Indexing: Index of Turkish Education, DRJI, ResearchBib, AcademicKeys, CiteFactor; International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF); Scientific Indexing Services; Scientific Journal Impact Factor; International Institute of Organized Research; Academic Keys “Unlocking Academic Careers”; Academic Resource Index “ResearchBib”; CiteFactor “Academic Scientific Journals”; General Impact Factor; Universal Impact Factor; Google Scholar; Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF); Indian Journals Index (IJINDEX); ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources; The Journals Impact Factor (JIF); International Impact Factor Services; CiteSeerX; EXACATSEEK; ENTERWEB; Yahoo Search; SCRUBTHEWEB; ANOOX; JOURNAL INDEX; International Institute For Research impact factor Journals

A20. Ogretir-Ozcelik, Ayşe Dilek ve Ozlem Ersoy (2017). “Sexual Knowledge Levels among University Students in Turkey: A Survey Research”, International Journal of Research Studies in Psychology, vol. 6, no.1, s. 57-68. ISSN: 2243-769X, Doi: 10.5861/ijrsp.2017.1739 http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrsp/article/view/1739

http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrsp/article/view/1739/752

Abstracting: CrossRef, Google Scholar, Global Impact Factor, Index Copernicus
NewJour, OAIster, Open Archives Initiatives, Open J-Gate, Open Journal System
PKP Open Archives Harvester, Ulrichs Database

A21. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek (2017). “Agression Theories Revisited: Lorenz’s NeoInstinctivism, Wilson’s Socio-Biology, and Skinner’s Behavioral Theories”, Journal Of Asian Scientific Research, vol. 7, no. 2, pp. 38-45. ISSN (e): 2223-1331. DOI: 10.18488/journal.2.2017.72.38.45 http://www.aessweb.com/pdf-files/JASR-2017-7(2)-38-45.pdf

Indexing/Abstracting: 1- Ulrichs Web Global Serials Directory (USA),2- ProQuest (UK), 3-CNKI Scholar (China), 4-China National Scientific Reports Database (China), 5-China Citations Database (China), 6-Scilit (Switzerland), 7-HINARI (Switzerland), 8-Socionet (Russian), 9-SPZ (Russian), 10-Q-Sensei (Germany), 11-ECONIS (Germany), 12-Universe Digital Library (Malaysia), 13-Index Copernicus International :6.86 (Poland, 2012), 14-DOI, 15-Crossref, 16-J-Gate (India), 17-Directory of Research Journal Indexing (India), 18-Pak Academic Search (Pakistan), 19-Google Scholar, 20-Microsoft Academic Search, 21-RePEc (Germany), 22-IDEAS, 23- (Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis), 24-EconPapers (Swedish Business School at rebro University), 25-nereus (Economists Online), 26-NEP (NEP is sponsored by the School of Economics and Finance of Victoria University of Wellington), 27-EDIRC (Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World), 28-LogEc (Access Statistics for Participating RePEc Services), 29-CitEc (It is a service hosted by the Valencian Economic Research Institute in Spain), 30-INOMICS (Germany), 31-Econ Biz (Virtual library for economics and Business Studies, Germany), 32-OAISter/WORLDCAT, 33-Periodical Liberary (University Regensburg), 34-Worldcat, 35-GDN, 36-Academic Journals Database, 37-EconStor (German National Library of Economics), 38-Academia.edu Share research, 39-NewJour (The archive is provided courtesy of Lauinger Library, Georgetown University), 40-Academic Resource Index, 41-Journal Index Net, 42-CiteFactor, 43-Turkish Education Index 

A22. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek. (2017). “Investigating and comparing the relationship between parental monitoring types and perceived parenting styles of the Turkish students”, International Journal of Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi), vol. 14, no.1., 2017, ss. 331-345. ISSN: 1303-5134 DOI: https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4400

https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4400/2109

Indexing/Abstracting: 1-ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, 2- EBSCO (Indexing and Abstracting start 01.01.2009 – up to date), 3- Elektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg, 4-Ganamics, 5-Google Scholar, Google Scholar h5-index and h5-median value, 6-Index Copernicus International, 7-J-Gate, 8-Michigan eLibrary, 9-Michigan State University Libraries Catalog, 10- OpenAIRE (European Community Data Source), 11-Slicit, 12-TÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru, 13- TÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT), 14-Western Michigan University Libraries Catalog, 15- WorldCat

A23. Ogretir-Ozcelik, Ayse Dilek. (2017). “Examination of Social Skills of Pre-School Children in Turkey”, European Journal of Educational Studies, vol. 3, no.2, 2017, February 2017, ss. 80-97. doi: 10.5281/zenodo.244577

http://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/459

http://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/459/1246

Indexing/Abstracting: 1- Google Scholar, 2- Academia.edu, 3-ROAD, 4- MIAR, 5- Mendeley, 6-Zotero, 7- Zenodo, 8- Calameo, 9-Vixra.org, 10- CiteUlike, 11- ERIH (European Reference Index for the Humanities), 12- ERIC, 13-BibSonomy, 14- The Open Archives Initiative (OAI), 15- Journal Index (ScopeMed JournalIndex.net), 16-AcademicKeys, 17- The Electronic Journals Library (EZB), 18- BASE (Bielefeld Academic Search Engine), 19-DataCite, 20- Genamics JournalSeek, 21- JournalTOCs, 22- SHERPA/RoMEO

A24. Ogretir-Ozcelik, Ayse Dilek. (2017). Explanation and Understanding of Human Aggression: Freudian Psychoanalytical Analysis, Fromm’s Neo-Freudian Perspectives, and Bandura’s Social Learning Theory, International Journal of Social Science and Economic Research, vol. 2, no.1, January 2017, ss. 2151-2164. ISSN: 2455-8834

http://www.ijsser.org/uploads/ijsser_02__133.pdf

http://www.ijsser.org/more2017.php?id=133

Abstracting:1- ECONBIZ, 2- AgEcon, 3- Google Scholar, 4-ResearchBib, 5-WorldCat, 6-CiteSeer, 7-ourGlocal.com, 8-MIAR, 9- ROAD, 10-SCIRUS, 11-getCITED, 12-Open J-Gate, 13-New-Jour, 14- CrossRef, 15-Electronic Journal Library, 16-GENAMICS, 17- University of New Brunscwick Libraries, 18- SciCentral, 19-ULRICHSWEB, 20- German Libraries KVK, 21- IIUM Repository (IREP) Malaysia, 22- UHAMKA Repository, 23- University Grant Commission (UGC), 24- Information Center for Life Sciences

A25. Öğretir, A.D., “Pozitif Düşünmeye Dayalı Eğitim Programının Annenin Kişilik Özelliklerine Etkisi”, e-Journal of New World Sciences Academy (2009), vol. 4, no. 4, Article Number: 2c015, , ss. 169-180. ISSN:1306-3111.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/article/download/5000063524/5000095140

A25.  Öğretir, A.D., “The Relationship Between Culture and the Conflict Resolution Styles: A Survey Method and a Statistical Analysis” Middle-East Journal of Scientific Research, ISSN 1990-9233, 3 (2): 96-104, (2008). ISSN: 1990-9233.

http://www.idosi.org/mejsr/mejsr3(2)/9.pdf

Indeksler: Eur-asia Database, Intl Agric Database.

A26. Öğretir, A.D. ve S.Özçelik, “The Study Of Ethnocentrısm, Stereotype And Prejudıce: Psycho‐ Analytıcal And Psycho‐Dynamıc Theorıes” Journal Of Qafqaz University, ISSN 1302 – 6763,24 Fall. 236-244 (2008). ISSN: 1302-6763

http://journal.qu.edu.az/content.php?page=article&archive=yes&j_id=1006&s_id=103&a_id=79

The Journal of Qafqaz is indexed in such respected scientific indexes as Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library, The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprints, EBSCO, Indexcopernicus, ASOS.

A27. Şanlıer, N. ve A.D. Öğretir, “The Relationship Between Stress and Eating Behaviors among Turkish Adolescence” World Applied Sciences Journal , ISSN 1818-4952,  cilt 4 (no 2): 233-237, (2008).

http://www.idosi.org/wasj/wasj4(2)/12.pdf

İndeksler: ISC, EBSCO, CABI, ERA, CSA, FSTA, DOAJ, e-journals Database

A28. Öğretir, A.D.ve İ. Ulutas, “The Study Of The Effects Of The Mother Support Education Program On The Parental  Acceptance And Rejection Levels Of The Turkish Mothers” Humanity Social Sciences Journal, ISSN 1818-4960,  cilt 4 (no 1): 12-18, (2009).

http://www.idosi.org/hssj/hssj4(1)09/2.pdf

İndeksler: Eur-asia Database, Intl Agric Database, Intl Sci Abst

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Sayıcı, Hülya ve A.D. Öğretir-Özçelik.  “3 ve 4 Sınıfa Devam Eden Çocukların Anne Tutumları ile Sosyal-Duygusal Beceri Algısı Arasındaki İlişki”, Şengül Kocaman ve Yasemin Ulutürk (ed.), 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (11 – 14 Temmuz 2019 / Bandırma), (UBAK) Ankara. Asos Yayınları, Eylül 2019, ss. 419-435. ISBN: 978-605-7736-09-3.

B2. Eke, Kübra ve A.D. Öğretir-Özçelik, “4-6 Yaş Sosyal Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, 6. UA Okul Öncesi Eğitim Kongresi, IECEC-UOEK-2019, Kars, Türkiye.

B3. Özarı, Elif ve A.D. Öğretir-Özçelik.”İlköğretimde Çocuğu Olan Annelerin Pozitif-Negatif Duygularının Çeşitli Değişkenler Aracılığıyla İncelenmesi, Şakir Çınkır (ed.), EJER Congress 2019 Bildiri Kitabı, Ankara. Anı Yayıncılık, Temmuz 2019, ss. 318-325. ISBN: 978-605-170-282-7

B4. Bayraktar, Vedat ve A.D. Öğretir-Özçelik. “9-17 Yaş Arasındaki Çocukların Algıladıkları Anne Baba Tutumlarının İncelenmesi”, VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 15-17 Kasım 2019, Ankara, Türkiye, Asos Yayınları: Ankara, Aralık 2019, ss. 270-290. ISBN:978-605-7736-41-3.

B5. Oğuz, Fatma ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik. “Diyarbakır İlinin Bir İlçesinde 17-18 Yaş Öğrencilerinin Anne Baba Tutumları İle Madde Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Derleyen: Esra Çetinöz, Türkiye’de ve Dünyada Uyuşturucuyla Mücadele: 6-8 Aralık 2018, Antalya, Bildiri Kitabı, Ankara: Polis Akademisi Yayınları: 81, 2019, ss. 85-101. ISBN: 978-605-7822-26-0

B6. Özçelik, Sezai ve Ayşe Dilek Öğretir Özçelik “Şehitlik mi? Terörizm mi? İslami Açıdan İntihar Eylemlerinin Analizi”, Tayyar Arı ve Kader Özlem (eds.), ISBN 978-605-247-074-9, ss. 797-811. X. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 8-10 Ekim 2018, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi, 2. Gün, İlyas Kaygusuz Konferans Salonu, Panel 26: 15.30-16.45,

http://ucir.uludag.edu.tr/ucir/x-ucir/tammetin.pdf

http://ucir.uludag.edu.tr/ucir/x-ucir/10ucir_program.pdf

B7. Öğretir, Ayşe Dilek, Gökhan Şengün ve Sezai Özçelik, “Arap Baharının Savaş Çocukları: Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumlarının İncelenmesi”, Aralık 2018, Kocaeli, ss. 371-435 ISBN : 978-605-5116-67-5. ISBN : 978-605-5116-68-2. Kartepe Zirvesi 2018: Göç, Mültecilik ve İnsanlık, 26-28 Ekim 2018, Kocaeli, Akademik Oturum: Kadın ve Çocuk, 3.Gün: 28 Ekim 2018 Pazar, 15.20-16.30, https://www.kartepezirvesi.com/kadin-ve-cocuk

https://www.kartepezirvesi.com/tebligler

B8. Solak, Zeliha ve Ayşe Dilek Öğretir Özçelik. “Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi Uygulamalarının İncelenmesi”, ss. 14-22. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ULEAD 2018 Annual Congress, 09-11 Mayıs 2018, ISBN: 978-605-82193-2-8.

http://ulead2018.ulead.org.tr/files/14/editor/files/ulead_2018_tam_metin_kitab_(9).pdf

B9. Öğretir, Ayşe Dilek ve Sezai Özçelik, “Müslüman Toplumlarında İslami Barış Eğitimi Mümkün mü?”, ss. 275-289. IV. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu: Ortadoğu’da Barışı İnşa Etmek, 17-18 Nisan 2018, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve TASCA (Turkish Arab Association), Editörler: Alihan Limoncuoğlu ve Fatih Fuat Tuncer, İGÜ Yayınları: 60, ISBN: 978-605-4827-50-3,  http://ortadogu.gelisim.edu.tr/

B10. “HAMEL (Hamburger Erziehungsverhaltensliste Für Mütter) Anne Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”, 5. Uluslararası Okul öncesi Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 18-21 Ekim 2017.

B11. (Davetli Konuşmacı). “Çocuk Gelişimi ve İletişim”, Bingöl Üniversitesi, 19-20 Kasım 2017, Bingöl.

B12. (Davetli Konuşmacı), “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” Semineri, Tebriz Alzahra Üniversitesi ve Positive Thought Institution, 2 Temmuz 2017, Tebriz, İran.

B13. Özçelik, Sezai ve Ayşe Dilek Öğretir. “ The Universiy Students Understanding and Perceptions of the Climate Change or Global Warming: Survey Results”, Akdeniz University, 4th International, International Relations Congress Department of International Relations, ‘Features of Current International Relations’, May 26th, 2017 Friday. http://www.akdeniz.edu.tr/duyuru/bhim/iibfkng.pdf

B14. Öğretir, Ayşe Dilek, Gökhan Şengün ve Sezai Özçelik, “Arap Baharının Savaş Çocukları: Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumlarının İncelenmesi”, İstanbul Security Conference 2017: New Security Ecosystem and Multilateral Cost”, 01-03 November 2017, Radisson Blue Hotel Sisli, İstanbul. http://istanbulguvenlikkonferansi.org/index.php/tr/

B15. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Kübranur Ulutaş (2017). “Ergenlik Dönemindeki Çocukların Saldırganlık Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, ULEAD 2017, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan 2017, Çanakkale. http://www.ulead.org.tr/files/14/editor/files/ulead2017ozet.pdf

ISBN : 978-605-4222-53-7, s. 15.

B16. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Aslı Hilal Taymaz (2017). “Ergenlik Dönemindeki Çocukların Anne-Baba Tutum Algılarına Göre Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ICES-UEBK 2017, Bildiri No: 998, Pegem: Ankara, 20-23 Nisan 2017, Side, Antalya. ss. 3243-3245 (Özet). E-ISBN: 978-605-318-797-4 DOI 10.14527/9786053187974, ss. 611-623 )(Tam Metin).

http://2017.ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017_tam_metin.pdf

B17. Halaç, Öznur, Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Yilgen, Adnan (2016). “Yatılı Okulda ve Ailesinin Yanında Kalan Kız Ergenlerin (13-18 Yaş) Benlik Algısı ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı”, 21-24 Nisan 2016, Antalya, Poster Bildiri No: 0409, Ankara: Pegem, 2016, ss. 180-181. http://2016.ices-uebk.org/UEBK_bildiri_ozetleri.pdf

B18. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Patır, Nazlı (2016). “Yatılı ve Gündüzlü Eğitim Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Özgüvenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı”, 21-24 Nisan 2016, Antalya, Poster Bildiri No: 0602, Ankara: Pegem, 2016, ss. 667. http://2016.ices-uebk.org/UEBK_bildiri_ozetleri.pdf

B19. Öğretir, Ayşe Dilek, Pekince, Pelin ve Serap Demirkan (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, Pozitif Negatif Duygu Durumu ve Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 11-14 Mayıs 2016, Bodrum, Muğla. Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara: Pegem, Nisan 2016, ss. 404-405. http://usos2016.com/usos2016-bildiri-ozet-kitabi.pdf

ISBN 978-605-318-445-4

B20. Sezai Özçelik ve Ayşe Dilek Öğretir, 27 October 2014, 5.15-6.45, Hall A, University of Petra Amman, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in Post-September 11 World”, ATCOSS 4th Arab-Turkish Congress of Social Sciences: Economy, Education and Development, 26-27 October 2014, Amman, Ürdün, Stratejik Düşünce Enstitüsü. http://www.sde.org.tr/userfiles/file/ATCOSS-4%20program.pdf

B21. Bilmez, Besime ve Ayşe Dilek Öğretir. (2011). “Examination on the Abstract Operation Thinking Stage of the Adolescent at the Age Between Eleven and Sixteen”, ECER 2011 Conference: Urban Education, 13.09.2011. http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/5/session/5914/

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/5/contribution/19961/

B22. Ogretir, Ayse Dilek and S. Ozcelik, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in the Post-Sept. 11 World”, Globalization for Common Good Initiative, and Intercultural Dialogue Platform, The 6th International Conference on an Interfaith Perspective on Globalization for Common Good, A Non-violent Path to Conflict Resolution and Peacebuilding (Building a World that is Just, Free and Prosperous for All)  Istanbul: The City of Understanding and Reconciliation between East and West, Istanbul, 5-9 July 2007. (published as a proceeding)

http://www.globalisationforthecommongood.info/conferences/istanbul-conference-2007/official-conference-program/

Atıf1: Matsumoto, Yukitoshi, Chapter 3: Afghanistan: Adult Literacy in Historical Moments, Education in West Central Asia, Editor: Mah-E-Rukh Ahmed, Bloomsbury Academic Publishing, 2013, s. 53 ve s. 56

Atif2: Civilian Jihad: Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle East, editor: Maria J. Stephan, The Palgrave Macmillan Series on Civil Resistance, s. 247n10.

B23. Demir, Esra ve Ayse Dilek Ogretir, 2013, Aile Eğitimi Programlarında Annelerin Kültürel Çeşitliliğe İlişkin Görüşleri, 22. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül 2013, Eskişehir. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3152274)

http://ebk2013.ogu.edu.tr/ebkweb/belgeler/ebk_program_v8.pdf

B24. Güngör Abide ve Ayşe Dilek Öğretir (2004). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Verilen Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Anne Baba ve Öğretmen Görüşleri, I. Uluslararası Eğitim Kongresi, 30 Haziran-3 Temmuz 2004, İstanbul.

B25. Şanlıer, N. ve A.D. Öğretir, “Ergenlerde Stresin Vücut Ağırlığının ve Yemek Tutumuna 

Etkisi”, 2.Uluslararası Adölesan Sorunları Kongresi,l84,27-30 Eylül, Kapodakya, 

Nevşehir,2001.

B26. Genç,Ş.ve A.D. Öğretir,“Ergenlerin Cinsellikle İlgili Sorunlarının İncelenmesi”

2.Uluslararası Adölesan Sorunları Kongresi,l85,27-30 Eylül, Kapodakya,  Nevşehir,2001.

B27. Kısaç, İ.ve A.D. Öğretir, “Short and Long Term Effects  of the Earthaquake on Anxıety Levels of the People Who Live in Sakarya (Turkey)” ESTSS Seventh European Conference on Traumatic Stress, s. P20, 26-29 May Edinburgh, Scotland,2001.

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Uluslararası Kitapta Editörlük:

C2.1.1. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek. (2021). Çocuk Psikolojisi, Ankara: Pegem Yayınevi, ISBN: 978-625-7582-34-6, DOI: 10.14527/ 9786257582346, 312 sayfa.

https://www.pegem.net/cocukpsikolojisi

C2.1.2. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek. (2019). Çocuk Gelişimi, Ankara: Pegem Yayınevi, ISBN: 978-605-037-056-0, DOI: 14527/9786050470560, 320 sayfa.

https://www.pegem.net/cocuk-gelisimi-268954

Çocuk Gelişimi

C.2.1.2. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Mehmet Nur Tuğluk (eds.). (2018). Eğitim ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Ankara. Pegem Akademi, ISBN 978-605-241-469-9, DOI 10.14527/9786052414699, 360sayfa.

Pegem Akademi Yayıncılık - Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri

Uluslararası Kitapta Bölüm (Uluslararası Yayınevi)

C2.1.1. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik ve Sezai Özçelik, “Paradigma Değişimi: İslami Barış Paradigması ve İslami Barış Eğitimi”, Muzaffer Ercan Yılmaz (ed.), Uluslararası Çatışma Çözümü: Hukuksal Yöntemlerden Alternatif Çatışma Çözümüne, Ankara: Nobel Yayınevi, 2022, ISBN: 978-605-73657-0-5, 304 sayfa, ss. 173-192.

https://www.nobelyayin.com/uluslararasi-catisma-cozumu-hukuksal-yontemlerden-alternatif-catisma-cozumune_18367.html

C2.1.2. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek. (2021). “1.Bölüm: İlk Sözler”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik (ed.), Çocuk Psikolojisi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 1-29. ISBN: 978-625-7582-34-6, DOI: 10.14527/ 9786257582346, 312 sayfa.

C2.1.3. Solak, Zeliha ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik. (2021). “2. Bölüm: Fiziksel Gelişim”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik (ed.), Çocuk Psikolojisi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 31-57. ISBN: 978-625-7582-34-6, DOI: 10.14527/ 9786257582346, 312 sayfa.

C2.1.4. Özkul, Sıla ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik. (2021). “3. Bölüm: Gelişimin Nörobiyolojisi”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik (ed.), Çocuk Psikolojisi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 58-82. ISBN: 978-625-7582-34-6, DOI: 10.14527/ 9786257582346, 312 sayfa.

C2.1.5. Uluğ, Emire ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik. (2021). “6. Bölüm: Duygusal Gelişim”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik (ed.), Çocuk Psikolojisi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 135-169. ISBN: 978-625-7582-34-6, DOI: 10.14527/ 9786257582346, 312 sayfa.

C2.1.6. Özarı, Elif ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik. (2021). “7. Bölüm: Sosyal Gelişim”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik (ed.), Çocuk Psikolojisi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 171-204. ISBN: 978-625-7582-34-6, DOI: 10.14527/ 9786257582346, 312 sayfa.

C2.1.7. Özarı, Elif ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik. (2021). “8. Bölüm: Ahlak ve Cinsellik”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik (ed.), Çocuk Psikolojisi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 205-222. ISBN: 978-625-7582-34-6, DOI: 10.14527/ 9786257582346, 312 sayfa.

C.2.1.8. Başaran, Mehmet ve Özarı, Elif ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik. (2021). “10. Bölüm: Çocukların İnternet Kullanımı: Bağımlılık, Riskler ve Zararlar”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik (ed.), Çocuk Psikolojisi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 267-290. ISBN: 978-625-7582-34-6, DOI: 10.14527/ 9786257582346, 312 sayfa.

C2.1.9. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Sezai Özçelik. (2020). “Eğitim Politikası”, Cengiz Dinç (ed.), Avrupa Birliği: Kurumlar ve Politikalar, Ankara. Nobel Yayınevi, Mart 2020, ss. 295-325.

C2.1.10. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Gökhan Şengün. (2019). “4.Bölüm: Ahlak Gelişimi”, Ayşe Dilek Öğretir Özçelik (ed.),  Çocuk Gelişimi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 85-115. ISBN: 978-605-037-056-0, DOI: 14527/9786050470560.

C2.1.11. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Gülhan Yılmaz Bursa. (2019). “7. Bölüm: Cinsel Gelişim”, Ayşe Dilek Öğretir Özçelik (ed.),  Çocuk Gelişimi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 161-198. ISBN: 978-605-037-056-0, DOI: 14527/9786050470560.

C2.1.12. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek. (2019). “8. Bölüm: Cinsel Eğitim”, Ayşe Dilek Öğretir Özçelik (ed.),  Çocuk Gelişimi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 199-264. ISBN: 978-605-037-056-0, DOI: 14527/9786050470560.

C2.1.13. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Hasibe Özlen Demircan. (2019). “9. Bölüm: Aile”, Ayşe Dilek Öğretir Özçelik (ed.),  Çocuk Gelişimi, Ankara: Pegem Yayınevi, ss. 269-301. ISBN: 978-605-037-056-0, DOI: 14527/9786050470560.

C2.1.14. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek (2018).  “1. Bölüm: İnovasyon, Yaratıcılık ve Yenilenme”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik ve Mehmet Nur Tuğluk. (eds.). Eğitim ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Ankara. Pegem Akademi, ISBN 978-605-241-469-9, DOI 10.14527/9786052414699, ss. 1-29.

C2.1.15. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Kübra Eke. (2018).  “8. Bölüm: Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik ve Mehmet Nur Tuğluk. (eds.). Eğitim ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Ankara. Pegem Akademi, ISBN 978-605-241-469-9, DOI 10.14527/9786052414699, ss. 147-173.

C2.1.16. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek ve Kübra Eke. (2018).  “12. Bölüm: 21nci Yüzyıl Öğretmenlerinde Sosyal Beceriler”, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik ve Mehmet Nur Tuğluk. (eds.). Eğitim ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Ankara. Pegem Akademi, ISBN 978-605-241-469-9, DOI 10.14527/9786052414699, ss. 245-271.

C2.1.17. Ogretir-Ozcelik, Ayse Dilek (2018). “HAMEL (Hamburger Erziehungsverhaltensliste Für Mütter) Maternal Attitude Scale: Validity and Reliability Study”, Ümit Deniz et al., Current Trends in Preschool Education-2, Mauritius: LAP Lambert Publishing, ISBN 978-13-9-92429-5, ss. 1-13.

C2.1.18. Ogretir-Ozcelik, Ayse Dilek (2017). Chapter 33: “The Analysis of Positive Psychology Training Programme on Turkish Mothers’ Perceptions on Their Personality with the Giessen Test”,  Irina Koleva ve Gökhan Duman (eds.), Educational Research and Practice, Sofia, Bulgaria: St. Kliment Ohridski University Press, ISBN 978-954-07-4271-7, ss. 283-291.507 sayfa.

Kitapta Bölüm (Ulusal Yayınevleri)

C2. 1- Esra Demir Öztürk ve Ayşe Dilek Öğretir Özçelik, “Yapısal Olarak Aile”, Bengü Şekeroğlu (ed.), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Ankara: Detay Yayıncılık, 2021, ss. 165-183. Sayfa sayısı:204, ISBN:978-605-254-467-9.

https://www.detayyayin.com.tr/urun/sosyal-ve-beseri-bilimlerde-arastirma-ve-degerlendirmeler#

C2.2- Esra Demir Öztürk ve Ayşe Dilek Öğretir Özçelik, “Kültür ve Kültürel Çeşitlilik”, Bengü Şekeroğlu (ed.), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Ankara: Detay Yayıncılık, 2021, ss. 75-86. Sayfa sayısı:204, ISBN:978-605-254-467-9.

https://www.detayyayin.com.tr/urun/sosyal-ve-beseri-bilimlerde-arastirma-ve-degerlendirmeler#

C2.3– Ayşe Dilek Öğretir Özçelik. (2021). “Montessori Yaklaşımı”, Adnan Taşgın (ed.), Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, s. 59-85. ISBN: 978-625-7931-98-4, 332 sayfa.

C2. 4- Ayşe Dilek Öğretir Özçelik. (2021). “Portage Programı”, Adnan Taşgın (ed.), Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, s. 107-134. ISBN: 978-625-7931-98-4, 332 sayfa.

C2. 5- Ayşe Dilek Öğretir Özçelik. (2021). “Head Start Programı”, Adnan Taşgın (ed.), Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, s. 155-177. ISBN: 978-625-7931-98-4, 332 sayfa.

C2. 6- Ayşe Dilek Öğretir Özçelik. (2021). “Reggio Emilia Yaklaşımı”, Adnan Taşgın (ed.), Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, s. 201-222. ISBN: 978-625-7931-98-4, 332 sayfa.

C2. 7- Özçelik, Sezai ve Ayşe Dilek Öğretir Özçelik. (2018). “Şehitlik Eylemlerine veya İntihar Terrörizmine Genel Bakış”, Ertan Efegil (der.), Dini Söyleme Dayalı Terörizmin Analizi, İstanbul: Gündoğan Yayınları, ss. 133-169. ISBN: 978-975-520-345-4.

C2.8- Öğretir, Ayşe Dilek, “9.Bölüm: Okul Öncesinde Eğitim Materyallerinin Üretim, Satın Alma ve Kullanımında Fikri Mülkiyet Hakları”, Neslihan Avcı (ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 17: Okul Öncesinde Materyal Geliştirme, Ankara: Hedef Yayıncılık, Kasım 2015, ss. 164-180. ISBN: 978-605-9877-29-9. (184 sayfa).

C2. 9- Öğretir, Ayşe Dilek, “6.Bölüm: Özel Durumlarda Çocuk Ruh Sağlığı”, Abide Güngör Aytar (ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 20: Ruh Sağlığı, Ankara: Hedef Yayıncılık, 2015, ss. 158-180. ISBN: 978-605-9877-30-5. (208 sayfa).

C2-10.-Aksoy, A. ve A.D. Öğretir, “Oyun”,Aile ve Çocuk Eğitim Programı 0-2 Yaş Rehber Kitabı. UNICEF Yayınları, Ankara, 82-93,2003.

C2-11.– Aksoy, A. ve A.D. Öğretir,“Oyun”, Aile ve Çocuk Eğitim Programı 2-4 Yaş Rehber Kitabı. UNICEF Yayınları, Ankara,46-58,2003.

C2-12.– Aksoy, A. ve A.D. Öğretir,“Oyun ve Oyuncaklar”, Aile ve Çocuk Eğitim Programı 2-4 Yaş Rehber Kitabı UNICEF Yayınları, Ankara,27-46,2003.

C2-13.– Temel, F.ve A.D. Öğretir,“Çocuk ihmal ve İstismarı”. Aile ve Çocuk Eğitim Programı 4-6 Yaş Rehber Kitabı. UNICEF Yayınları, Ankara,176-183,2003.

C2-14.– Temel, F.ve A.D. Öğretir,“Cinsel Eğitim”. Aile ve Çocuk Eğitim Programı 4-6Yaş Rehber Kitabı,UNICEF Yayınları, Ankara,129-142,2003.

C2-15.– Temel, F.ve A.D. Öğretir, “Toplumsal Cinsiyet”. Aile ve Çocuk Eğitim Programı 4-6Yaş Rehber Kitabı, UNICEF Yayınları, Ankara,143-175,2003.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Öğretir-Özçelik, A. Dilek ve Rabia Şengün-Afşin. (2020).Suça Sürüklenmiş Çocuklar ile Suça Sürüklenmemiş Çocukların Algıladıkları Anne ve Baba Tutumları, Bağlanma Stilleri ve Benlik Algılarının İncelenmesi”, TİHEK Dergisi, Özel Sayısı 1: Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, Mart 2020, ss. 81-109. ISSN: 2667-4599.

D2. Subaşı, Doğan ve Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik, “Ergenlerin Algıladıkları Anne Baba Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD), cilt 7, sayı 1, Nisan 2019, 25-49, ISSN: 2147-8465. https://dergipark.org.tr/karefad/issue/47079/526482

D3. Öğretir, Ayşe Dilek ve Sezai Özçelik. “İslami Barış Paradigması ve İslami Barış Eğitimi”, Yeni Turkiye, İslam Dünyası Özel Sayısı I, Mayıs-Haziran 2017, sayı: 95, Yıl 23, ss. 171-185. ISSN: 1300-4174. 

D4. Öğretir, A.D., “Televizyonun Okul Öncesi Çocuklara Etkileri: Aile Değerlendirme Ölçeği Ve Televizyon İzleme Süreleri Üzerine Bir Araştırma”, e-Journal of New World Sciences Academy – Educational Sciences (July 2009). cilt. 4, no. 3, Article Number: 1C0067, ss. 881-891. ISSN 1308 7223.

http://www.newwsa.com/makale_detay.asp?d=1&makale_detay_id=988&dergi_id=2&sayi_id=42

Indeks: EBSCO, Google Scholar, IC Journals Master List

D5. Öğretir, A.D.,S.Demiriz “Anne Ev Ziyareti Eğitim Programının Annelerin Tutumlarına ve Empatik Eğilimlerine EtkisiAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,42:1 (2009). 421-433.  DOI: 10.1501, ISSN: 1301-3718.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1147/13468.pdf

Dizinleme: TÜBİTAK, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT), Educational Research Abstracts Online (ERA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), ProQuest Political Science Journals, ASOS Index, EBSCO Host.

D6. Öğretir, A.D., “Oyun ve Oyun Terapisi” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 94-100 (2008). ISSN: 1300-1906. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esef/issue/view/5000009230. Dizinleme: DergiPark Akademik.

Atıf1: Mustafa Demir ve Hakan Kurt, 9. Bölüm: “Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı”, Gülay Ekici (der.), Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-II, Ocak 2015, Ankara: Pegem Akademi, ss. 330-375. (Alıntı: s. 372.

D7. Aytar, A.G. ve A.D. Öğretir, “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Anne-Baba ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi” Kastamonu Eğitim Dergisi, 16:1, 13-30(Mart 2008). Dizinleme: ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST), TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ). http://www.kefdergi.com/16_1.htm ISSN: 1300-8811

D8. Demiriz, S ve A.D. Öğretir, “Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 10 Yaş Çocuklarının Anne Tutumlarının İncelenmesi” Kastamonu Eğitim Dergisi, 15:1 ,105-122 (Mart 2007). http://www.kefdergi.com/15_1.htm ISSN: 1300-8811

D9. Öğretir, A.D.,“Duygusal Gelişim ve Eğitim: Sözsüz İletişim, Problem Çözme, ve Sosyal Beceriler” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 1-15,(Mayıs 2006). ISSN:1300-9435. Dizinleme: MLA International Biblography

D10. Öğretir, A.D.,“Ailenin İyimser Bir Açıdan Gerçekçi Yorumu: İnançlar ve Beklentiler” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 16-30. (Ekim  2005). Dizinleme: Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin. ISN: 1303-0310.

D11. Öğretir, A.D.,“ Erken Çocukluktan Ergenliğe Barış Eğitimi:Pratik Bir Yaklaşım” Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi,7,114-139 (Temmuz  2005).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Öğretir, A.D.,Y.Demircioğlu ve N.,Yabancı, Çocuk ve Adolesanlarda Görülen Yeme Bozukluklarının Psikolojik Yönden İncelenmesi” Küreselleşen Dünyada; Sosyal Hizmetlerin Konumu Hedefleri ve Geleceği Sempozyum Sunum Kitabı ,343-355 Nisan, Antalya, 2006.

http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/uploads/2009/07/ulsoshizsempozyumkitabi.pdf

E2.Genç,Ş.ve A.D. Öğretir,“Okul Öncesi Kurumlarında Spor Alışkanlığının Kazandırılmasına Yönelik Etkinliklerin İncelenmesi” Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu “Geleceğe Bakış”, 132-145,17-18 Ekim Ankara, 2002.

E3. Öğretir, A.D. (2005). “Çocuk İhmal ve İstismarı”, Aile ve Çocuk Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Eğitim Fakültesi, 13.05.2005.

E4. Aksoy, Ayşe ve A.Dilek Öğretir (1999). “Okulöncesi Eğitimde Başarı: Öğretmen”, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, 18-20 Mart 1999, İzmir.

E5. Öğretir, A.D., H. Dere ve M. Arlı (1998). “Okul öncesi Eğitim Kurumuna Devam Süresinin Yiyecek Paylaşmaya Etkisi”, 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, cilt II, 9-11 Eylül 1998, Konya, ss. 111-116.

E6. Öğretir, A.D. ve Esra Ömeroğlu (1998). “Anne Baba Eğitim Programları: Öğretmen Olarak Anne Baba Programı”, 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, cilt II, 9-11 Eylül 1998, Konya.

F. Diğer yayınlar :

Uluslararası Deneyimler:

1- – Visiting Research Fellow – Visiting Scholar, September 2012 – May 2013 (8 months), Coventry, United Kingdom, Coventry University, Center for Peace and Reconciliation Studies, www.coventry.ac.uk/peacestudy

2- – “Beypazari Model” Project meeting, 06-09 April, 2011, Third Meeting, Rzeszow, Poland, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain, Poland, Greece

3- – “Beypazari Model” Project meeting, Second meeting, 22-23 September, 2010, Madrid, Spain, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain, Poland, Greece

4- – “Learn Plus” Project meetings, Third meeting, Graz, Austria, 28-29 June, 2010, Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United Kingdom. http://www.learnplus.eu/

5- – “Learn Plus” Project meetings, Second meeting, Taunton, United Kingdom, 14-20 April, 2010, Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United Kingdom.

http://www.learnplus.eu/

6- – “Learn Plus” Project meetings, First meeting, Lisboa, Portugal, January 17-20, 2010, Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United Kingdom. http://www.learnplus.eu/

7- — “Beypazari Model” Project meeting, Kick-off meeting, 10-11 December, 2009, Cankiri, Turkey, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain, Poland, Greece http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/

8- – Third MMCP Diversiy Management Training Jamboree, Open Society Institute, Local Government And Public Service Reform Initiative, the European Youth Center in Budapest (EYCB), 3-7 June 2007, Budapest, Hungary.

Seminerler

Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Gerçekleştirilen Ulusal Davetli Seminer

Hizmet-içi Eğitim Çalışmaları

  1. “Çocuk Gelişiminde Bilişsel ve Ahlak Gelişimi”, Bingöl Üniversitesi, 19-20 Kasım 2017, Bingöl.
  2. Eğitici, Ankara Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 26 Şubat 2018
  3. “Sınıf Yönetimi-Eğlenceli ve Etkili Ders İşleme Teknikleri Kursu”, Çankaya Kaymakamlığı Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12 Eylül 2018.

-201 Nolu Anne Çocuk Eğitimi Semineri, 22 Haziran-3 Temmuz 1998, İÇEL

-232 Nolu Drama, Resim ve Müzik Etkinlikleri Kursu, 20-31 Temmuz 1998, KASTAMONU. (M.E.B. Hizmet-içi Dairesi Başkanlığı)

-M.E.B. Hizmet-içi Dairesi Başkanlığı, Drama, Resim ve Müzik Etkinlikleri Kursu, GİRESUN (17–28.08.1998)

– M.E.B. ve UNICEF İşbirliği ile açılan Keçiören Çok Amaçlı Okulöncesi Eğitim Merkezinde 30.11.1998-11.12.1998 tarihleri arasında düzenlenen Anne Eğitimi Programı, Ankara.

-Çağdaş Yaklaşımı Destekleme Derneği Eğitici Anne Eğitimi Kursu, ANKARA (21.12.1998/18.01.1999)

-M.E.B. Hizmet-içi Dairesi Başkanlığı, 0–4 Yaş Çocukları Anne Eğitimi Semineri, Eyüpoğlu Hotel, ANKARA (26.07/06.08.1999)

-M.E.B. Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF İşbirliğinde düzenlenen, 0–4 Yaş Çocukları Anne Eğitimi Semineri, Eyüpoğlu Hotel, ANKARA. 08–19.Kasım.1999.

-6-10 Mart 2000 tarihleri arasında Keçiören Çok Amaçlı Okulöncesi Eğitim Merkezi “Anne-Babanın Okulöncesi Eğitim Programına Katılımı” Semineri, Ankara.

-170 Nolu Anne Eğitimi Semineri. 19-30 Haziran 2000, Ostim Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezi, Ankara

– Anne Eğitimi Semineri. 18-29 Eylül 2000, Ostim, Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezi Ankara.

-0-4 Yaş Anne Çocuk Eğitimi Programı “Eğitici Eğitimi Semineri” 4-15 Haziran 2001, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi. Ankara.

-M.E.B. Hizmet-içi Dairesi Başkanlığı, 0–4 Yaş Çocukları Anne Eğitimi Semineri, Ostim, ANKARA (25.06/02.07.2001)

– M.E.B. Hizmet-içi Dairesi Başkanlığı, 0–4 Yaş Çocukları Anne Eğitimi Yenileme Semineri, Ostim, ANKARA (09-13.07.2001)

-190 Numaralı “Anne Çocuk Eğitimi Programı Formatörlük Kursu” 25 Haziran-6 Temmuz 2001, Ostim Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezi, Ankara.

-232 Numaralı “Anne Çocuk Eğitimi Semineri (II. Kademe)” 9-13 Temmuz 2001, Ostim Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezi, Ankara.

-“0-4 Yaş Anne Çocuk Eğitimi Semineri” 3-14 Haziran 2002, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi. Ankara.

-“Eğitici Anne Eğitimi Kursu (Çocuk Bakıcısı)” 11-22 Haziran 2007 Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.

 – “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Semineri” 4-8 Ağustos 2008 Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.

KONGRE, SEMPOZYUM GİBİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

17-18 Ekim 2002 “Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu” Düzenleme Kurulu

RADYO  ve TV KONUŞMALARI

-Polis Radyosu, Hanımlar Sizin İçin Programında “Anne baba tutumları” 28 Mayıs 2002,Ankara.

– Polis Radyosu, Hanımlar Sizin İçin Programında “Pozitif Düşünce” 22 Mart 2005,Ankara.

-Başkent TV, Sabah Programı “Anne-Baba Tutumları ” Haziran 2007

ATIF LİSTESİ

Atıf Alan EserAtıf Veren Eser
1. Serap Demiriz, Ayşe Dilek Öğretir. (2007). Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 10 Yaş Çocuklarının Anne Baba Tutumlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 105-1221.1. Şenay Özen Altınkaynak . “Investigation of the Relationship between Parental Attitudes and Children’s Receptive and Expressive Language Skills.” Universal Journal of Educational Research 7.3 (2019) 892 – 903. doi: 10.13189/ujer.2019.070331. 1.2. Raziye YÜKSEL ve Haktan DEMİRCİOĞLU (2019). Annelerin Farklı Kültürde Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma: Amsterdam Örneği, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9 (1),171-187, Mart 2019. 1.3. Emel OKUR METWALLY and Aysel KÖKSAL AKYOL  (2018). A Study of Problem Solving Skills of Children Attending Preschool and Parental Attitudes, Irina KOLEVA v.d., Educational Sciences Research in the Globalizing World, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA 2018, 113-124. 1.4. Hicran KUMBAS, Olcay ÇAM, Gülseren KESKİN.  (2009). “Bir Grup Ergenin Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2009, 23(3): 1-13. 1.5. GÜNEŞ, G , KAYA, G , AÇAR, D . (2018). 0 – 12 YAŞ ÇOCUKLARDA PROBLEM DAVRANIŞLARI OLUMLU YÖNDE GELİŞTİRME SÜRECİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 167-187. DOI: 10.30794/pausbed.414802 1.6. Ferzan CURUN ve ORÇUN YÜCEL (2018). Ergenlerde Ebeveyn Tutumları ve Duygusal Zekâ İlişkisi: Benlik Saygısının Aracı Rolü, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2018, 8(2), 579-603, doi:10.23863/kalem.2019.114 1.7. Yüksek Usta,S.  & Yılmaz,  A. (2018).A correlational study of children’s externalizing  and  internalizing behavioral problems in relation to mother-child and teacher-child relationships, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(1),41-68, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2018.003 1.8. Özcan Sezer, Oğuzhan Yıldırım. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Anne Baba Tutumlarına Göre Kendilerini Değerlendirmelerinin ve Kardeş İlişkilerinin İncelenmesi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 01, 86-117. 1.9. Körük S. (2017) The Effect of Self-Esteem on Student Achievement. In: Karadag E. (eds) The Factors Effecting Student Achievement. Springer, Cham.1.10. Derya Atabey. (2017). Anasınıfına Devam Eden Çocukların Annelerinin Anne Tutumlarının İncelenmesi (Çorum İli Örneği), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 145-167. 1.11. Neslihan Aslan and Ayşe Ferda Ocakçaki (2016). Assessment of the Association of Some Socio-demographic Characteristics with Mother-child Relationship in Mothers Who Have Children in Primary Schools, Int J Nurs Clin Pract 2016, 3: 215. https://doi.org/10.15344/2394-4978/2016/215 1.12. N. Demir, E. Kadanalı, N. Ertek, V. Dağdemir (2016) Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, XI.  Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi   3-5 Eylül  2014, Samsun. 1.13. KADANALI, E , Demir, N , Ertek, N . (2016). A Research On Determining The Effective Factors on The Students to Choose Education of Agricultural Economics: Case of Erzurum Atatürk University. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/24307/257600 1.14. Ersoy, Evren (2015). Assessment of Adolescent Perceptions on Parental Attitudes on Different Variables, Journal of Education and Training Studies, v3 n5 p165-176 Sep. 1.15. Ersoy, Evren ve Hasan Uğur(2015). The Relationship between Students’ Self-esteem and Parental Attitudes in Turkish Society,The Anthropologist,volume 21,Issue 1-2. 1.16.Mehmet Akik İnci ve Ümit Deniz (2015). Baba Tutumları ile Çocuğun Yaşı, Cinsiyeti, Doğum Sırası ve Kardeş Sayısı Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi,cilt7,sayı 2. 1.17. Pervin Oya TANERi ve Özlem TİRYAKİOĞLU(2015).Ortaokul 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin Sorunlu İnternet kullanımı ve Anne Baba Tutumları İlişkisini İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, number 40, 205-243.Doinumber:http://dx.doi.org/10.9761/JASS3. 1.18. Ali Murat Kırık (2014). AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR  ARAŞTIRMA, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, ŞubatCilt:3  Sayı:1  Makale No: 32   ISSN: 2146-9199. 1.19. Aydin, Aydan; Yamaç, Ali(2014). The Relations between the Acceptance and Child-Rearing Attitudes of Parents of Children with Mental Disabilities, Eurasian Journal of Educational Research, n54 p79-98. 1.20. Handan Asude Başal, Pınar Bağçeli Kahraman, Meral Taner Derman, Özlem Kahraman, Hatice Sümer (2014). ‘Otoriter’ ve ‘Demokratik’ Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  cilt3, sayı2. 1.21. Demircioglu, Haktan; Ömeroglu, Esra (2014). Effect of Training from Trained Mothers and Education from Mother to Mother on Family Functions and Child-Rearing Attitudes, Educational Sciences: Theory and Practice, v14 n4 p1456-1465. 1.22. Gülden Uyanık Balat ve Elif Yılmaz (2014). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE EBEVEYN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ, NWSA-Education Sciences,ISSN: 1306-3111/1308-7274. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA 1.23. Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU (2013). Müzik Öğretmeni Adaylarının Bazı Sosyodemografik Değişkenlere Göre Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması, Sanat Eğitim Derğisi, Cilt 1, Sayı 2,DOI:10.7816/sed-01-02-05. 1.24. Fadime CIMEN, Mehmet KUMARTASLI, Senem SOYLEYICİ (2013).Investigation of self-esteem for university students in terms of doing sports, Turkish Journal of Sport and Exercise,volume:15, Issue: 3, Pages 42-47. 1.25. Mehtap YILDIRIM. (2016). Lise öğrencilerinde kendilik imgesinin okul başarısına Etkisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl / Year: Ocak / January 2016 • Cilt-Sayı: 43 ss. 157-168, ISSN: 1300-8889, DOI: 10.15285/ebd.63954
2. Ayşe Dilek Öğretir. (2008). Oyun ve Oyun Terapisi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 94-100.2.1. Arzu ÖZYÜREK, Zeynep Seda ÇAVUŞ(2016). İlkokul Öğretmenlerinin Oyunu Öğretim Yöntemi Olarak Kullanma Durumlarının İncelenmesi, Kastamonu Üniversitesi Dergisi,Vol24,no:5. 2.2. Pelin Piştav Akmeşe&Nilay Kayhan(2017). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,cilt:18,Sayı:1,No:26DOI:10.21565/ozelegitimdergisi. 2.3.Arzu Akar Gençer, Ayşe Belgin Aksoy(2016). Anne Çocuk Etkileşiminde Farklı Bir Yaklaşım: Theraplay Oyun Terapisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 2016; 8(3):244-254 doi:10.18863/pgy.238186. 2.4.Ateş, Mehmet Ali (2016). Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Farklı Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Oyun Algılarının İncelenmesi, Eastern Mediterranean University Institutional Repository 2.5.Cengiz Şahin&Veysel Murat Tuğrul (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Vol. 4, No. 3. 2.6. 14.1. Karabulut, A., Tavil, Y. Z. (2016). Zihin engellilere kardeş aracılığıyla sunulan öğretim programının oyun kurallarının öğretiminde etkililiği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 884-901.  
3. Ayşe Dilek Öğretir, Sezai Özçelık(2008).The Study of Ethnocentrism, Stereotype And Prejudice:Psycho-Analyticall and Psycho-Dynamic Theories, Journal of Qafqaz University,sayı 24.  3.1. Rifka Pratama (2019).”Ethnocentrism and Bias Incidents: Is There a Common Thread?,” Culturalistics: Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies, vol. 3, no. 1, pp. 39-44, Feb. 2019. [Online].  3.2. Sezai Özçelik (2017). The analysis of Basque conflict and ETA in the 1990s: The kidnapping of Miguel Angel Blanco, Journal of Human Science,vol 14, No:2 ,p 1058-1069. DOI: https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4429 3.3. Sezai Özçelik (2017). Burundi: Capturing the Complexity of the Conflict in the 1990s , Conflict Studies Quarterly Apr2017, Issue 19, p43-64. 22p. 3.4. Margaret Wanjiru Njoroge and Gabriel Njoroge Kirori (2014). Ethnocentrism: Significance and effects on Kenyan society, African Journal of Political Science and International Relations, vol. 8(9), pp. 356-367, December 2014, DOI: 10.5897/AJPSIR2013.0596. 3.5. Anand Singh, ‘Positive Discrimination’ and Minorities in Post-apartheid South Africa: A Case Study of Indian South Africans, Alternation Special Edition 7 (2013) 27 – 50, (Atıf: s. 44 ve s.49). http://alternation.ukzn.ac.za/pages/volume-20-2013/alternation-special-edition-7-2013.aspx Makale: http://alternation.ukzn.ac.za/Files/docs/20.4/03%20ASi.pdf Tam Sayı: http://alternation.ukzn.ac.za/Files/docs/20.4/Alternation%2020.4%20(2013).pdf 3.6. Dianne Weinstein, Exploring Ethnocentrism in Business Courses and Businesses, Business and Management Research, Vol. 2, No. 3; 2013, ss. 120 – 136. (atif: s. 121, s. 129). http://sciedu.ca/journal/index.php/bmr/article/view/3316 3.7. Njoroge, Margaret Wanjiru and Gabriel Njoroge Kirori. 2014. “Ethnocentrism: Significance and effects on Kenyan Society”, African Journal of Political Science and International Relations, vol. 8, no. 9, pp. 356-367, December 2014. DOI: 10.5897/AJPSIR2013.0596, ISSN: 1996-0832 http://www.academicjournals.org/journal/AJPSIR/edition/December_2014. 3.8. Sezai Özçelik. (2015). Çatışma Bilimleri ve Çatışma Haritalaması Çerçevesinde Balkanlar”, Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-V, sayı: 70, Mart-Haziran 2015, ss. 5966-5983. http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0701 3.9.   Özçelik, Sezai (2018). “Kırım 2014 İşgaline Kırım Tatarları ve Türkiye’nin Politikaları ve Yaklaşımları”, Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar ve Burak Ş. Şeker (ed.), Karadeniz Jeopolitiği, Ocak 2018, ss. 1199-1222. İstanbul: Beta Basım Yayım.
4. Ayse Dilek Ogretir (2008) “The Relationship Between Culture and the Conflict Resolution Styles: A Survey Method and a Statistical Analysis” Middle-East Journal of Scientific Research, ISSN 1990-9233, 3 (2): 96-104, (2008).4.1. Saba Javed&Nasreen Akhtar (2019).Conflict Management Styles Of Students With Teachers In Universıties, A Study Of Universities Of Lahore Pakistan,Journal of Empirical Economics and Social Sciences,vol1, Issue 1, pp.29-39. 4.2. Sezai Özçelik (2017). The analysis of Basque conflict and ETA in the 1990s: The kidnapping of Miguel Angel Blanco, Journal of Human Sciences,vol 14, No:2 ,p 1058-1069. DOI: https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4429 4.3. Özçelik, Sezai. (2015). “Kürt Çatışmasının Çatışma Haritalaması Yöntemi ile Analizi”, Ertan Efegil ve Esra Pakin Albayrakoğlu (der.), Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devlet-içi Çatışmaların Analizleri, İstanbul: Gündoğan Yayınları, Eylül 2015, ss. 77-105. ISBN: 978-975-520-326-3. (658 sayfa). 4.4. Sezai Özçelik. (2015). Çatışma Bilimleri ve Çatışma Haritalaması Çerçevesinde Balkanlar”, Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-V, sayı: 70, Mart-Haziran 2015, ss. 5966-5983. http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0701
5.  Ayşe Dilek Öğretir & Serap Demiriz (2009). Anne ev ziyareti eğitim programının annelerin tutumlarına ve empatik eğilimlerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 421-433.5.1. Osman Basit & Esra Ömeroğlu (2019). The effect of communication training on mother-child communication applied by “from child to mother approach” in mobile kindergarten,Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol 9,no:1, DOI: https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.002 5.2. Utku BEYAZIT&Aynur BÜTÜN AYHAN (2016). Parents Education in the Preschool Period, Developments in Educational Sciences, Recep Efe(Eds.), ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA,2016,ss.131-148. ISBN 978-954-07-4139-0 . 5.3. Özlem ALKAN ERSOY, Zeynep KURTULMUŞ ve Neslihan ÇÜRÜK TEKİN (2014). AİLE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMININ ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARINA ve EV ORTAMINI DÜZENLENMELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Kastamonu Eğitim Dergisi,Eylül 2014 Cilt:22 No:3, 1077-1090. 5.4. Emine AKYÜZ.(2014). CHILDREN’S LITERATURE BOOKS AND EMPATHIC TENDENCY, International Journal of Language Academy Volume 2/4 Winter 2014 p. 385/402.
6. Güngör-Aytar, A. ve Öğretir, A. D. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Anne-Baba ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 6(1), 13-30.  6.1. Hilal KARAKUŞ (2016). Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimi Verilmesine İlişkin Anne-Baba ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(2), 7-19. 6.2. Asude BALABAN DAĞAL ve Senem Seda ŞAHENK ERKAN. (2016). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK YABANCI DİL İLGİ ÖLÇEĞİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/9 Spring 2016, p. 135-152DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9572 6.3. YAMAN, Erkan ve DURUKAN, Tülay. (2015). The Extent to Which Key Stage II English Curriculum Attains the Affective Objectives of Secondary Schools, Online Journal of Counseling & Education . 2015, Vol. 4 Issue 3, p29-45. 17p. 6.4. Nevide AKPINAR DELLAL ve Yıldız KURU ATADERE. (2015). ERKEN YAŞTA YABANCI DİL EĞİTİMİNE YÖNELİK VELİLERİN BİLİNÇ VE ALGI DÜZEYLERİ, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/11, Summer 2015, p. 25-38, http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8539 6.5. Kocaman, Nurgül ve Kocaman, Orhan. (2015). Parents’ Views Regarding Foreign Language Teaching in Pre-School Institutions, TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology spec iss p383-393 Aug 2015
7. Ogretir-Ozcelik, Ayse Dilek. (2017). Explanation and Understanding of Human Aggression: Freudian Psychoanalytical Analysis, Fromm’s Neo-Freudian Perspectives, and Bandura’s Social Learning Theory, International Journal of Social Science and Economic Research, vol. 2, no.1, January 2017, ss. 2151-2164. ISSN: 2455-88347.1. Sezai Özçelik (2017). The analysis of Basque conflict and ETA in the 1990s: The kidnapping of Miguel Angel Blanco, Journal of Human Sciences,vol 14, No:2 ,p 1058-1069. DOI: https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4429 7.2.Sezai Özçelik (2017). Burundi: Capturing the Complexity of the Conflict in the 1990s , Conflict Studies Quarterly Apr2017, Issue 19, p43-64. 22p. 7.3. Özçelik, Sezai. (2018). “Latin Amerika Çatışmaları ve Analizleri”, İsmail Ermağan (ed.), Dünya Siyasetinde Latin Amerika-2, Ankara. Nobel Yayınevi, ss. 271-295. ISBN: 978-605-320-996-6.
8. Sezai Özçelik ve Ayse Dilek Ogretir, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in the Post-Sept. 11 World”, Globalization for Common Good Initiative, Fatih University, and Intercultural Dialogue Platform, The 6th International Conference on an Interfaith Perspective on Globalization for Common Good, A Non-violent Path to Conflict Resolution and Peacebuilding (Building a World that is Just, Free and Prosperous for All)  Istanbul: The City of Understanding and Reconciliation between East and West, Istanbul, 5-9 July 2007. (published as a proceeding)8.1. Matsumoto, Yukitoshi, Chapter 3: Afghanistan: Adult Literacy in Historical Moments, Education in West Central Asia, Editor: Mah-E-Rukh Ahmed, Bloomsbury Academic Publishing, 2013, ss. 39 – 56. (Atıflar: s. 53, 55 ve s. 56) http://www.bloomsburycollections.com/book/education-in-west-central-asia/ch3-afghanistan 8.2. Muhammad Haniff Hassan. (2017). Civil Disobedience in Islam A Contemporary Debate, New York: Palgrave MacMillan.
9. Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek (2017). “Agression Theories Revisited: Lorenz’s NeoInstinctivism, Wilson’s Socio-Biology, and Skinner’s Behavioral Theories”, Journal Of Asian Scientific Research, vol. 7, no. 2, pp. 38-45. ISSN (e): 2223-1331. DOI: 10.18488/journal.2.2017.72.38.45 http://www.aessweb.com/pdf-files/JASR-2017-7(2)-38-45.pdf9.1. Sezai Özçelik (2017). Burundi: Capturing the Complexity of the Conflict in the 1990s , Conflict Studies Quarterly Apr2017, Issue 19, p43-64. 22p. 9.2. Özçelik, Sezai. (2018). “Latin Amerika Çatışmaları ve Analizleri”, İsmail Ermağan (ed.), Dünya Siyasetinde Latin Amerika-2, Ankara. Nobel Yayınevi, ss. 271-295. ISBN: 978-605-320-996-6.
10.Ogretir, A. D. ve I. Ulutas, (2009). “The Study of the Effects of the Mothers Support Education Program on the Parental Acceptance and Rejection Level of the Turkish Mothers”, Humanity & Social Science Journal, 4 (1), 12-18 ISSN:  1818-496010.1.Kilic, C. & Aydogan, C. (2013).  Concept of “ethics” in family education considered withın the scope of adult education. Journal of Education and Sociology, 4(2), 128-131. 10.2. Nurussakinah Daulay • Neila Ramdhani • Noor Rochman Hadjam. (2018). Proses Menjadi Tangguh Bagi Ibu yang Memiliki Anak dengan Gangguan Spektrum Autis,HUMANITAS , Vol.15, No.2, Agustus2018, Hal. 96-113. 10.3. Cigdem Kilic ve Canan Aydogan. (2013). CONCEPT OF “ETHICS” IN FAMILY EDUCATION CONSIDERED WITHIN THE SCOPE OF ADULT EDUCATION, Journal of Education and Sociology 2013; 4(2),128-131.DOI:10.7813/jes.2013/4-2/20 10.4. Franco-Borges, G., Vaz-Rebelo, P. & da Luz Vale-Dias, M. (2013). Enfant accepté – parent acceptant ? Les précurseurs du développement de l’identité parentale. La revue internationale de l’éducation familiale, 33(1), 85-106. doi:10.3917/rief.033.0085.
11.Öğretir, Ayşe Dilek. Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Oyun Davranışlarıyla Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Master Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara11.1. Ayşe Günalp, Abdülkadir Kabadayı, Effects of parental styles on the development of the preschoolers’ self-confidence,Journal of Human Sciences,14(3) 2762-2776. 11.2. NAZAN KAYTEZ ve ENDER DURUALP. (2014). TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİNDE OYUN İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ, ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl:2, Sayı:2,110-122. 11.3. Sevinç Ölçer ve Abide Güngör Aytar. (2014). A Comparative Study into Social Skills of Five-Six Year Old Children and Parental Behaviors, Procedia – Social and Behavioral Sciences 141 ( 2014 ) 976 – 995. 11.4. Pınar YENER 1, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN. (2015). Evaluation of the Relationship between Social Skill Levels of 60 Month-Children and over with Preschool Education and Child Rearing Attitudes of Their Mothers,  Academic Research International Vol. 6(2) March 2015, 222-231. 11.4. Suat KOL. (2016). The Effects Of The Parenting Styles On Social Skills Of Children Aged 5-6, The Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 2016, Vol – Issue 2), 49-58. 11.5. Burcu BAĞCI ve Ayşe ÖZTÜRK SAMUR. (2016).  Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 3, Aralık 2016, Sayfa 59-79
12. Öğretir, A. D. (2004). Pozitif Düşünmeye Dayalı Grup Eğitimi Programının Annelerin Benlik Algısı, Eşlerine ve Çocuklarına Yönelik Tutumları İle Kendini Denetleme Becerisi ve Otomatik Düşünceleri Üzerinde Etkisi. Yayınlanmış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.12.1. Tuba BAĞATARHAN ve Doç. Dr. Serap NAZLI. (2013). EBEVEYN EĞİTİM PROGRAMININ ANNELERİN EBEVEYNLİK ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ, Sosyal Politika Çalışmaları Yıl: 13 Sayı: 31 Temmuz-Aralık 2013, 67-88. ISSN: 1303-0256. 12.2. Hatice ŞİRİN ve Hüseyin IZGAR. (2013).  Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Olumsuz Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişki, Elementary Education Online, 12(1), 254-266, 2013. 12.3. Özlem ALKAN ERSOY, Zeynep KURTULMUŞ ve Neslihan ÇÜRÜK TEKİN (2014). AİLE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMININ ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARINA ve EV ORTAMINI DÜZENLENMELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Kastamonu Eğitim Dergisi,Eylül 2014 Cilt:22 No:3, 1077-1090. 12.4. Deveci Şirin, H., & Deniz, M. E. (2016). The effect of the Family Training Program on married women’s cou­ple-burnout levels. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 1563–1585.
        13. Ayşe Dilek Öğretir, “Erken Çocukluktan Ergenliğe Barış Eğitimi: Pratik Bir Yaklaşım”, Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, Temmuz 2005, 7, ss. 114-139.13.1. Özçelik, Sezai. “İsrail-Filistin ve İsrail-Arap Çatışması”, Sertif Demir ve Oktay Bingöl (ed.), Yeni Ortadoğu: Aktörler, Dinamikler ve Denge Arayışları, Ankara: Barış Kitap, Ocak 2017. ss. 117-163. ISBN: 978-605-4728  
     14. Sezai Özçelik ve Ayşe Dilek Öğretir, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of Islamic Nonviolence in Post-September 11World”, IV. ATCOSS Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi: Ekonomi, Eğitim ve Kalkınma”, 26-27 Ekim 2014, Amman, Ürdün, Ankara, SDE Yayınları, 2015, ss. 237-255.14.1. Özçelik, Sezai (2018). “Kırım 2014 İşgaline Kırım Tatarları ve Türkiye’nin Politikaları ve Yaklaşımları”, Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar ve Burak Ş. Şeker (ed.), Karadeniz Jeopolitiği, Ocak 2018, ss. 1199-1222. İstanbul: Beta Basım Yayım, ISBN: 978 – 605 – 242 – 082 – 9. 1276 sayfa
 15.Öğretir, A. (2009). The effects of the positive thinking education program on a mother’s personality characteristics. E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 4(4), 169–180. 15.1. Ji-yeon Lee, Joo-Yong Kim & Jeeyon Lee (2018) The children’s optimism and humor training program in South Korea, International Journal of Mental Health, 47:2, 118-136, DOI: 10.1080/00207411.2017.1367450
16. Öğretir, Dilek A. / Özçelik, S. “İslami Barış Paradigması ve İslami Barış Eğitimi”, Yeni Turkiye, İslam Dünyası Özel Sayısı I, Mayıs-Haziran 2017, sayı: 95, Yıl 23, ss. 171-185.16.1. Özçelik, Sezai. (2018). “Latin Amerika Çatışmaları ve Analizleri”, İsmail Ermağan (ed.), Dünya Siyasetinde Latin Amerika-2, Ankara. Nobel Yayınevi, ss. 271-295. ISBN: 978-605-320-996-6.